COPi ajutine töörühm

This page is also available in

2022. aasta veebruaris asutas komitee ajutise töörühmaÜhinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverents“, et arendada komitee strateegilisemat, kaasavamat ja püsivamat osalemist ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessis.

Ajutise töörühma eesmärk on parandada komitee osalemist iga-aastastel ÜRO kliimamuutuste konverentsi istungjärkudel, tagades samal ajal komitee kõigi asjaomaste tööorganite järjepideva ja strateegilise osalemise selles protsessis. Ajutise töörühma loomine võtab arvesse komitee pidevat kliimateemalist tegevust kogu aasta jooksul ning võimaldab täiendavate ja mitmekesisemate vahendite abil minna ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessist kaugemalegi. Komitee kliimateemaliste jõupingutuste ühtlustamine suurendaks komitee panust rahvusvahelisse kliimaalasesse juhtimisse, avaldades seeläbi sisulisemat mõju ELi 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgile.

Ajutine töörühm koosneb tööandjate rühma, töötajate rühma ja kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma liikmetest ning noorte esindajast.

Töörühmale tehti ülesandeks

  • omandada teadmisi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessi kohta ja olla kursis läbirääkimiste kesksete aspektidega. See võib hõlmata eraldi koolitust ajutise töörühma liikmetele (ja komitee delegatsioonile ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsil);
  • töötada välja põhjalik iga-aastane töökava, milles keskendutakse peamiselt järgmisele ÜRO kliimamuutuste konverentsi istungjärgule, sh peamistele etappidele (arvamused, üritused, muud), sidusrühmade ja partnerite kindlaksmääramisele, teabevahetusstrateegiale ja eri teabeallikatele (nt valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli aruannete avaldamine);
  • tagada strateegiline valdkonnaülene käsitlus tihedas koostöös komitee eri rühmade ja organitega ning aidata koordineerida ÜRO kliimamuutuste konverentsi alase tegevuse rakendamist komitee organite töös ja vastupidi (nt komitee asjaomaste arvamuste ja muu käimasoleva töö sidumine konverentsi tööga);
  • anda vajaduse korral panus ettevalmistustöösse, mida teeb komitee delegatsioon osaliste konverentsil (mille iga-aastane liikmesus peaks põhinema 50% järjepidevuse reeglil ja hõlmama lisaks ühte noorte delegaati);
  • koordineerida komitee ÜRO kliimamuutuste konverentsi teemalise resolutsiooni koostamist kooskõlas järgmise osaliste konverentsi prioriteetide ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni läbirääkimistega. Resolutsioon võetakse vastu vähemalt kaks kuud enne ÜRO kliimamuutuste konverentsi istungjärku;
  • säilitada NATi sektsiooni juhatuse ja komitee asjaomaste organitega korrapärane teabevahetus, et komitee otsustusprotsessis keskendutaks ÜRO kliimamuutuste konverentsi protsessile;
  • anda komitee juhatusele aru vähemalt kolm korda aastas.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP