Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC)

This page is also available in

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC) valmistab ette komitee tööd mitmes poliitikavaldkonnas, sealhulgas tööhõive ja töötingimuste, hariduse ja koolituse, rände ja varjupaiga, põhi- ja kodanikuõiguste ja muudes sotsiaalvaldkonna küsimustes, nagu sotsiaalpoliitika ja vaesus, sooline võrdõiguslikkus, puudeküsimused, romade kaasamine, tervishoid, justiits- ja siseküsimused (sh sisseränne).

Sektsiooni põhitegevus hõlmab tööd rände- ja varjupaiga, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja sellega kaasnevate meetmete ning samuti töö tuleviku valdkonnas. Sektsioon pakub ka sekretariaadi teenuseid Euroopa Rändefoorumile, mida komitee korraldab koostöös Euroopa Komisjoniga.

Selle eriülesandeid viivad ellu sektsiooni alalised tööorganid: tööturu vaatlusrühm, ajutine uurimisrühm „Sisseränne ja integratsioon“, ajutine uurimisrühm „Puuetega inimeste õigused“ ja ajutine uurimisrühm „Romade kaasamine“.

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020