Tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI)

Tööstuse muutuste nõuandekomisjon (tuntud oma prantsuskeelse lühendi CCMI (Commission consultative des mutations industrielles) järgi) uurib muutusi tööstuse eri sektorites, pidades nendega sammu ning käsitledes neid vastavalt Euroopa majandus- ja sotsiaalmudeli väärtustele.

CCMI on 23. juulil 2002 tegevuse lõpetanud ESTÜ (Euroopa Söe- ja Teraseühendus) nõuandekomitee mantlipärija. CCMI on komitees loodud eraldiseisev organ ja tema pädevusvaldkond ulatub tööstuse kõigisse sektoritesse, hõlmates nii töötlevat tööstust kui ka teenuseid.

CCMI koosneb komitee liikmetest ja volitatud esindajatest.

Volitatud esindajad nimetab ametisse komitee organiseeritud kodanikuühiskonda Euroopa tasandil esindavate valdkondlike ühenduste liikmete seast.

CCMI esimees on komitee liige ja kaasesimees volitatud esindaja.

CCMI pädevuses on

  • käsitleda jätkuvalt neid söe- ja terasetööstuse ning selle tootmis- ja tarbimisahelate valdkondi, milles EL aktiivselt tegutseb;
  • käsitleda tööstuse muutuste mõju teistele tööstus- ja teenindussektoritele ja üldisemalt näiteks tööhõivele, sotsiaal- ja struktuuripoliitikale, kestlikule arengule, energiaalasele üleminekule jne;
  • (viimasel ajal) käsitleda tööstuse digitaalseid muutusi ning nende valdkondlikku ja ühiskondlikku mõju, näiteks mis puudutab teenuseid ja finantssektorit, autotööstust, tervishoiusektorit ja tööstuse digitaalsete muutuste mõju kutseõppele, haridusele, avaliku ja erasektori partnerlustele, sotsiaal- ja kodanikuühiskonna dialoogile, ning üldist üleminekut neljandalt tööstusrevolutsioonilt (Tööstus 4.0) käsitusele Ühiskond 4.0.

CCMI võib väljendada oma seisukohti kohustuslike arvamuste kaudu vastavalt aluslepingus sätestatud tingimustele, vabatahtlike ja ettevalmistavate arvamuste kaudu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni taotlusel, samuti omaalgatuslike arvamuste ja teabearuannete koostamise ning konverentside ja arutelude korraldamise teel.

Tööstuse muutuste nõuandekomisjonil on tihedad töösuhted ELi teiste institutsioonide ja ametitega ning eri sektorite organisatsioonidega.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports