Tööhõive

This page is also available in

Viimastel aastatel aset leidnud majanduse tagasihoidliku elavnemise olukorras on üldine tööhõive ELis suurenenud ja töötus vähenenud. Sellegipoolest on pikaajalise ja noorte töötuse määr jätkuvalt vastuvõetamatu. Euroopa esmane prioriteet peab olema luua rohkem kvaliteetseid töökohti. See on katsumus eeskätt muutuse selliste struktuuritegurite kontekstis, nagu tehnoloogiline innovatsioon ja globaliseerumine, mis toovad tööhõive jaoks kaasa nii võimalusi kui ka probleeme.

Tööhõivepoliitika eest vastutavad peamiselt liikmesriigid. EL teeb nendega siiski koostööd, et viia ellu kooskõlastatud poliitikat – Euroopa tööhõive strateegiat. EL innustab liikmesriikide koostööd ning toetab ja hindab nende jõupingutusi peamiselt Euroopa poolaasta protsessi, tööhõivesuuniste ja riikliku poliitika jälgimise kaudu (ühine tööhõivearuanne, riiklikud reformikavad ja riigipõhised soovitused).

Euroopa Komisjon on kohustatud tööhõiveküsimustes komiteega konsulteerima. Komitee on koostanud arvamusi kõigi peamiste ELi tasandi algatuste kohta (nt Euroopa sotsiaalõiguste sammas, tööhõivepoliitika suunised, tööhõivepakett, noortegarantii).

Tööhõiveküsimustega tegeleb tavaliselt tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC) ja konkreetsemalt selle tööturu vaatlusrühm, mis jälgib Euroopa tööjõudu ja tööturgu mõjutavaid suundumusi ja väljakutseid.