Ochrana údajov v EHSV

Ochrana osobných údajov je základným právom zakotveným v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 16), ako aj v Charte základných práv Európskej únie (článok 8).

nariadení (EÚ) č. 2018/1725 sa stanovujú pravidlá ochrany údajov v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ. Poskytuje sa v ňom prehľad právnych zásad týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a zároveň sa stanovujú práva dotknutých osôb, povinnosti prevádzkovateľov a úloha úradníka pre ochranu údajov.

Dotknuté osoby (osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú) majú právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, a to bezplatne a bez obmedzenia. Majú právo požiadať o opravu alebo vymazanie údajov, prípadne o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Dotknuté osoby majú tiež právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov.

Dotknuté osoby majú, ak je to uplatniteľné, právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytli prevádzkovateľovi, alebo majú právo, aby sa tieto osobné údaje poskytli priamo inému prevádzkovateľovi (prenosnosť údajov). Majú tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to v prípadoch, keď sú ich údaje spracovávané na tomto právnom základe.

V určitých prípadoch možno na základe článku 25 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725 a vnútorných pravidiel stanovených v rozhodnutí EHSV č. 160/21A dočasne obmedziť jedno alebo viacero práv dotknutých osôb, okrem iného z dôvodu predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania a stíhania alebo z iných uplatniteľných dôvodov (ako je stanovené vo vnútorných pravidlách). Každé takéto obmedzenie bude časovo obmedzené, primerané a bude rešpektovať podstatu uvedených práv. Bude zrušené, hneď ako prestanú byť aktuálne okolnosti, ktoré ho oprávňujú. Po uplynutí tohto obdobia dostanú dotknuté osoby konkrétnejšie oznámenie o ochrane údajov. Vo všeobecnosti budú dotknuté osoby informované o hlavných dôvodoch obmedzenia, pokiaľ tieto informácie nezrušia účinok obmedzenia ako takého.

Prevádzkovatelia (organizačné jednotky, ktoré určujú účel a prostriedky spracovania osobných údajov) musia zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali len na jasne vymedzené a oprávnené účely, a to spravodlivo a zákonne a zabezpečeným spôsobom. Sú zodpovední aj za zabezpečenie toho, že údaje sú presné, primerané, relevantné, že nie sú nadbytočné a neuchovávajú sa dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovatelia musia tiež informovať dotknuté osoby o tom, ako sa ich údaje spracúvajú, a zabezpečiť, aby boli údaje postúpené tretím stranám len po tom, ako sa zavedú adekvátne ochranné opatrenia.

nariadení (EÚ) č. 2018/1725 sa tiež stanovuje, že každá inštitúcia alebo orgán musí vymenovať úradníka pre ochranu údajov. Úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo spracovateľovi údajov a zamestnancom, ktorí vykonávajú povinnosti súvisiace so spracovaním údajov, ako aj za informovanie dotknutých osôb o ich právach a povinnostiach. Úradník pre ochranu údajov musí nezávislým spôsobom zabezpečiť vnútorné uplatňovanie ustanovení nariadenia v danej inštitúcii.

Úradník pre ochranu údajov poskytuje na požiadanie poradenstvo, pokiaľ ide o potrebu upozorniť na prípady porušenia ochrany osobných údajov alebo ich nahlásiť, ako aj pokiaľ ide o potrebu vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov (a to aj v prípade predchádzajúcej konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov). Okrem toho úradník pre ochranu údajov reaguje na žiadosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a spolupracuje s dozorným orgánom, a môže predložiť odporúčania na zlepšenie ochrany údajov v rámci organizácie. Úradník pre ochranu údajov môže tiež vyšetrovať veci a udalosti, ktoré priamo súvisia s jeho úlohami, pričom sa naňho môže obrátiť ktokoľvek bez toho, aby musel využiť oficiálne postupy, a v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa výkladu alebo uplatňovania nariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na príslušný útvar zodpovedný za spracovanie osobných údajov, ako sa uvádza vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Takisto sa môžete kedykoľvek obrátiť na úradníka pre ochranu údajov EHSV a/alebo na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

Úradník pre ochranu údajov EHSV
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Rue Belliard, 99-101, JDE 4030
B-1040 Brusel
Tel: +32 2 546 9836
Kontaktný formulár: Ochrana údajov EHSV

Downloads

Use of the Emplifi software platform for social media community management and analysis
Accreditation privacy statement (Nov 2022)
Dynamics privacy statement
Video-surveillance policy
REUReady - privacy policy