Datu aizsardzība Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

This page is also available in

Tiesības uz personas datu aizsardzību ir vienas no pamattiesībām, kuras iekļautas gan Līgumā par Eiropas Savienības darbību (16. pants), gan ES Pamattiesību hartā (8. pants).

Regulā (ES) Nr. 2018/1725 ir iekļauti noteikumi par datu aizsardzību Eiropas Savienības (ES) iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. Tajā ir noteikti ne tikai tiesību principi, kas attiecas uz personas datu apstrādi, bet arī datu subjektu tiesības, par datu apstrādi atbildīgo personu pienākumi un datu aizsardzības inspektoru uzdevumi.

Datu subjektiem (personām, kuru personas dati tiek apstrādāti) ir tiesības saviem personas datiem piekļūt bez maksas un bez ierobežojumiem. Viņiem ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst datus vai ierobežot savu personas datu apstrādi. Datu subjektiem ir arī tiesības iebilst pret viņu personas datu apstrādi.

Attiecīgā gadījumā datu subjektiem ir tiesības saņemt savus personas datus, kas ir nodoti par datu apstrādi atbildīgajai personai, vai šos personas datus tieši nodot citai par datu apstrādi atbildīgajai personai (datu pārnesamība). Viņiem ir arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu gadījumos, kad viņu personas datus apstrādā saskaņā ar šo juridisko pamatu.

Par datu apstrādi atbildīgajām personām (organizatoriskām vienībām, kas nosaka personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus) ir pienākums nodrošināt, ka personas datus apstrādā tikai skaidri noteiktā un likumīgā nolūkā, godprātīgi un likumīgi un drošā veidā. To pienākums ir arī nodrošināt, ka dati ir precīzi, adekvāti, atbilstīgi, nav pārmērīgi un tos neglabā ilgāk nekā nepieciešams. Par datu apstrādi atbildīgo personu pienākums ir arī informēt datu subjektus par to, kā viņu datus apstrādā, un nodrošināt, ka datus nosūta trešām personām tikai pēc tam, kad ir ieviesti atbilstoši aizsargpasākumi.

Turklāt Regulā (ES) Nr. 2018/1725 noteikts, ka katra Eiropas Savienības iestāde un struktūra ieceļ datu aizsardzības inspektoru. Datu aizsardzības inspektora uzdevums ir informēt un konsultēt par datu apstrādi atbildīgo personu vai apstrādātāju un darbiniekus, kuri veic apstrādi, attiecībā uz viņu pienākumiem, un informēt datu subjektus par viņu tiesībām un pienākumiem. Datu aizsardzības inspektori neatkarīgā veidā nodrošina regulas noteikumu iekšējo piemērošanu attiecīgajā iestādē.

Vajadzības gadījumā datu aizsardzības inspektors sniedz padomus attiecībā uz nepieciešamību paziņot vai ziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu un attiecībā uz nepieciešamību veikt datu aizsardzības ietekmes novērtējumu (tostarp attiecībā uz iepriekšēju apspriešanos ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU). Turklāt datu aizsardzības inspektors atbild uz EDAU pieprasījumiem un sadarbojas ar uzraudzības iestādi, un var sniegt ieteikumus, kā uzlabot datu aizsardzību attiecīgajā struktūrā. Datu aizsardzības inspektoram ir arī tiesības izmeklēt lietas un gadījumus, kas ir tieši saistīti ar viņa pienākumiem, un ar viņu var apspriesties ikviena persona, pat neizmantojot oficiālos kanālus, par jebkuru jautājumu, kas attiecas uz regulas interpretāciju vai piemērošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, varat sazināties ar attiecīgo par datu apstrādi atbildīgo dienestu, kā norādīts paziņojumā par personas datu aizsardzību. Jūs varat jebkurā laikā sazināties arī ar EESK datu aizsardzības inspektoru (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) un/vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

Tiesības uz personas datu aizsardzību ir vienas no pamattiesībām, kuras iekļautas gan Līgumā par Eiropas Savienības darbību (16. pants), gan ES Pamattiesību hartā (8. pants).

Regulā (EK) Nr. 45/2001 ir iekļauti noteikumi par datu aizsardzību Eiropas Savienības (ES) iestādēs un struktūrās. Tajā ir noteikti ne tikai tiesību principi, kas attiecas uz personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās, bet arī datu subjektu tiesības, par datu apstrādi atbildīgo personu pienākumi un datu aizsardzības inspektoru uzdevumi.

Datu subjektam ir tiesības bez maksas un bez ierobežojumiem piekļūt saviem personas datiem. Viņš/viņa var pieprasīt izlabot vai bloķēt neprecīzus vai nepilnīgus datus vai dzēst personas datus, kas nelikumīgi apstrādāti. Turklāt, pamatojoties uz pārliecinošiem iemesliem, datu subjektam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

Par datu apstrādi atbildīgajām personām (organizatoriskām vienībām, kas nosaka personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus) ir pienākums nodrošināt, ka personas datus apstrādā tikai skaidri noteiktā un likumīgā nolūkā, godprātīgi un likumīgi un drošā veidā. To pienākums ir arī nodrošināt, ka dati ir precīzi, adekvāti, atbilstīgi, nav pārlieku apjomīgi un tos neglabā ilgāk kā vajadzīgs. Par datu apstrādi atbildīgās personas arī informē datu subjektus par to, kā viņu datus apstrādā, un nodrošina, ka datus nosūta trešām personām tikai pēc tam, kad ir ieviesti atbilstoši aizsargpasākumi.

Turklāt Regulā (EK) Nr. 45/2001 noteikts, ka katra Eiropas Savienības iestāde un struktūra ieceļ vismaz vienu datu aizsardzības inspektoru. Datu aizsardzības inspektori neatkarīgi pārrauga regulas noteikumu iekšējo piemērošanu attiecīgajā iestādē. Datu aizsardzības inspektors var sniegt ieteikumus, kā uzlabot datu aizsardzību attiecīgajā struktūrā. Inspektors var izmeklēt lietas un gadījumus, kas tieši saistīti ar viņa pienākumiem. Datu aizsardzības inspektors paziņo Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) par datu apstrādes darbībām, kuras varētu radīt īpašu risku, kā arī uztur datu apstrādes darbību reģistru. Jebkura persona, pat neizmantojot oficiālos kanālus, var apspriesties ar datu aizsardzības inspektoru par jebkuru jautājumu, kas attiecas uz regulas interpretāciju vai piemērošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, varat sazināties ar attiecīgo datu apstrādātāju, kā norādīts paziņojumā par personas datu aizsardzību. Jūs varat jebkurā laikā sazināties arī ar EESK datu aizsardzības inspektoru (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) un/vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (edpsatedps [dot] europa [dot] eu). 

EESK datu aizsardzības inspektors
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Rue Belliard, 99-101, JDE 4030
B-1040 Brisele
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Accreditation privacy statement - lv

Dynamics privacy statement

Video-surveillance policy - lv

REUReady - privacy policy