Cosaint sonraí ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

This page is also available in

Ceart bunúsach is ea cosaint sonraí pearsanta agus tá sé cumhdaithe in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus in Airteagal 8 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh araon.

Leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 na rialacha maidir le cosaint sonraí in institiúidí agus i gcomhlachtaí an Aontais Eorpaigh. Chomh maith le hachoimre a thabhairt ar na prionsabail dlí maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais, leagtar amach ann cearta na ndaoine is ábhar do na sonraí, oibleagáidí na rialaitheoirí sonraí agus an ról atá ag an Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS).

Tá sé de cheart ag an duine is ábhar do na sonraí rochtain a fháil ar a c(h)uid sonraí pearsanta, saor ó tháille agus gan srian. Is féidir leis/léi iarraidh a chur isteach sonraí pearsanta dá c(h)uid atá míchruinn nó neamhiomlán a cheartú nó a bhlocáil nó sonraí pearsanta ar a ndearnadh próiseáil neamhdhleathach a léirscriosadh. Ina cheann sin tá sé de cheart ag an duine is ábhar do na sonraí agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil a c(h)uid sonraí pearsanta, ar chúiseanna láidre.

Ní foláir do rialaitheoirí (eintitis eagraíochtúla a chinneann cuspóir agus modhanna na próiseála a dhéantar ar shonraí pearsanta) a áirithiú go bpróiseálfar sonraí pearsanta chun críocha dlisteanacha a shaineofar go soiléir agus chun na gcríoch sin amháin, agus go bpróiseálfar iad ar bhealach cóir agus dleathach agus ar shlí atá slán Tá sé de chúram orthu freisin a áirithiú go mbeidh na sonraí cruinn, leordhóthanach, ábhartha agus nach mbeidh siad iomarcach, agus nach gcoimeádfar iad níos faide ná mar is gá. Ina theannta sin, ní foláir do na rialaitheoirí na daoine is ábhar do na sonraí a chur ar an eolas faoin gcaoi a ndéantar sonraí dá gcuid a phróiseáil agus a áirithiú nach ndéanfar sonraí a aistriú chuig tríú páirtithe go dtí go mbeidh coimircí leordhóthanacha i bhfeidhm.

Anuas air sin, sonraítear le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 nach foláir do gach institiúid nó comhlacht duine amháin ar a laghad a cheapadh ina oifigeach cosanta sonraí (OCS). Tá sé de chúram ar an oifigeach sin monatóireacht neamhspleách a dhéanamh ar chur i bhfeidhm inmheánach fhorálacha an rialacháin laistigh den institiúid lena mbaineann. Féadfaidh an t-oifigeach moltaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar chosaint sonraí laistigh den eagraíocht. Féadfaidh an t-oifigeach imscrúdú a dhéanamh ar ábhair agus tarluithe a bhaineann go díreach le comhlíonadh a d(h)ualgas. Tugann an t-oifigeach fógra don Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí maidir leis na hoibríochtaí próiseála ar dócha go mbeadh rioscaí sonracha ag baint leo agus coimeádann sé/sí clár de na hoibríochtaí próiseála sonraí. Féadfaidh aon duine aonair dul i gcomhairle leis an oifigeach gan dul trí na cainéil oifigiúla, maidir le saincheist ar bith a bhaineann le léirmhíniú nó cur i bhfeidhm an Rialacháin.

Má tá aon cheist agat faoi phróiseáil do shonraí pearsanta, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an rialaitheoir sonraí ábhartha mar a thugtar le fios sa ráiteas príobháideachais. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh freisin, tráth ar bith, le hOifigeach Cosanta Sonraí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) agus/nó an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

Oifigeach Cosanta Sonraí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
99-101 Rue Belliard, JDE 4030
B-1040 An Bhruiséil
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Accreditation privacy statement

Dynamics privacy statement

Video-surveillance policy

REUReady - privacy policy