Il-protezzjoni tad-data fil-KESE

This page is also available in

Il-protezzjoni tad-data personali hija dritt fundamentali stabbilit kemm fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 16) kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (Artikolu 8).

Ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 jistabbilixxi r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fl-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE. Barra milli jindika l-prinċipji legali fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, jistabbilixxi d-drittijiet tas-suġġetti tad-data, l-obbligi tal-kontrolluri tad-data u r-rwol tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD).

Is-suġġetti tad-data (persuni li d-data personali tagħhom tkun ġiet ipproċessata) għandhom id-dritt li jitolbu aċċess għad-data personali tagħhom, mingħajr ħlas u mingħajr restrizzjoni. Huma għandhom id-dritt li jitolbu għal rettifika jew tħassir jew restrizzjoni fuq l-ipproċessar tad-data personali tagħhom. Is-suġġetti tad-data għandhom ukoll id-dritt li joġġezzjonaw għall-ipproċessar tad-data personali tagħhom.

Fejn applikabbli, is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li jirċievu d-data personali tagħhom li ngħatat lill-kontrollur jew li din id-data personali tiġi trażmessa direttament lil kontrollur ieħor (portabbiltà tad-data). Huma għandhom ukoll id-dritt li jirtiraw il-kunsens fi kwalunkwe ħin, f’każi fejn id-data personali tiġi pproċessata fuq din il-bażi legali.

Il-kontrolluri (entitajiet organizzattivi li jiddeterminaw l-iskop u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali) għandhom jiżguraw li d-data personali tiġi pproċessata biss għal skopijiet definiti b’mod ċar u leġittimi, u tiġi pproċessata b’mod ġust, legali u sigur. Huma responsabbli wkoll li jiżguraw li d-data tkun preċiża, adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva, u ma tinżammx għal aktar żmien milli meħtieġ. Il-kontrolluri għandhom ukoll jinformaw lis-suġġetti tad-data dwar il-mod li bih tiġi pproċessata d-data tagħhom u jiżguraw li d-data tiġi trasferita lil partijiet terzi biss wara li jkunu ġew stabbiliti salvagwardji adegwati.

Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 jistipula li kull istituzzjoni jew korp għandu jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (UPD). L-UPD huwa responsabbli biex jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur jew lill-proċessur u l-impjegati li jwettqu l-ipproċessar tal-obbligi tagħhom, u biex jinforma lis-suġġetti tad-data dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom. L-UPD għandu jiżgura b’mod indipendenti l-applikazzjoni interna tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament fi ħdan l-istituzzjoni kkonċernata.

L-UPD jipprovdi pariri, meta jintalab jagħmel dan, fir-rigward tal-ħtieġa għal notifika jew komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali u fir-rigward tal-ħtieġa li ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (inkluż dwar konsultazzjoni minn qabel mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)). Barra minn hekk, l-UPD jirrispondi għal talbiet mill-KEPD u jikkoopera mal-awtorità superviżorja, u jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-protezzjoni tad-data fi ħdan l-organizzazzjoni. L-UPD jista’ wkoll jinvestiga kwistjonijiet u okkorrenzi li huma relatati direttament ma’ dmirijietu/ha, u jista’ jiġi kkonsultat minn kwalunkwe individwu, mingħajr ma jgħaddi mill-kanali uffiċjali, dwar kwalunkwe kwistjoni li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tar-Regolament.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, tista’ tikkuntattja lis-servizz rilevanti responsabbli għall-ipproċessar tad-data personali kif indikat fl-istqarrija ta’ privatezza. Tista’ tikkuntattja wkoll, fi kwalunkwe ħin, lill-UPD tal-KESE (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) u/jew lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

Il-protezzjoni tad-data personali hija dritt fundamentali stabbilit kemm fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Art. 16) kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (Art. 8).

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 jistabbilixxi r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE. Barra milli jindika l-prinċipji legali fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej, jistabbilixxi d-drittijiet tas-suġġetti tad-data, l-obbligi tal-kontrolluri tad-data u r-rwol tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD).

Is-suġġett tad-data għandu d-dritt ta’ aċċess għad-data personali tiegħu/tagħha, mingħajr ħlas u mingħajr restrizzjoni. Tista’ tintalab ir-rettifika jew l-imblukkar ta’ data personali mhux preċiża jew mhux kompluta jew it-tħassir ta’ data personali pproċessata illegalment. Is-suġġett tad-data għandu wkoll id-dritt li joġġezzjona, għal raġunijiet konvinċenti, kontra l-ipproċessar tad-data personali tiegħu/tagħha.

Il-kontrolluri (entitajiet organizzattivi li jiddeterminaw l-iskop u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali) għandhom jiżguraw li d-data personali tiġi pproċessata biss għal skopijiet definiti b’mod ċar u leġittimi, u tiġi pproċessata b’mod ġust u legali u b’mod sigur. Huma responsabbli wkoll li jiżguraw li d-data tkun preċiża, adatta, rilevanti, mhux eċċessiva u ma tinżammx għal aktar żmien milli meħtieġ. Il-kontrolluri għandhom ukoll jinformaw lis-suġġetti tad-data dwar kif tiġi pproċessata d-data tagħhom u jiżguraw li d-data tiġi trasferita lil partijiet terzi biss wara li jkunu ddaħħlu salvagwardji adatti.

Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 jistipula li kull istituzzjoni jew korp għandu jaħtar tal-anqas persuna waħda bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (UPD). L-UPD huwa responsabbli biex jissorvelja b’mod indipendenti l-applikazzjoni interna tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament fi ħdan l-istituzzjoni kkonċernata. L-UPD jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-protezzjoni tad-data fi ħdan l-organizzazzjoni. L-UPD jista’ jinvestiga kwistjonijiet u każi li huma relatati direttament ma’ dmirijietu/ha. L-UPD jinnotifika lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar l-operazzjonijiet ta’ pproċessar li x’aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi, u jżomm reġistru tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data. L-UPD jista’ jiġi kkonsultat minn kwalunkwe individwu, mingħajr ma jgħaddi mill-kanali uffiċjali, dwar kwalunkwe kwistjoni li tirrigwarda l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tar-Regolament.

Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, tista’ tikkuntattja lill-kontrollur tad-data rilevanti kif indikat fl-istqarrija ta’ privatezza. Tista’ tikkuntattja wkoll, fi kwalunkwe ħin, lill-UPD tal-KESE (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) u/jew lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edpsatedps [dot] europa [dot] eu). 

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-KESE
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rue Belliard, 99-101, JDE 4030
B-1040 Brussell
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Accreditation privacy statement - mt

Dynamics privacy statement

Video-surveillance policy - mt

REUReady - privacy policy