Uppgiftsskydd vid EESK

This page is also available in

Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet som fastställs i både fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 16) och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (artikel 8).

I förordning (EU) nr 2018/1725 fastställs reglerna för uppgiftsskydd i EU:s institutioner, organ och byråer. Utöver de rättsliga principerna för behandling av personuppgifter fastställs i förordningen de registrerades rättigheter, de personuppgiftsansvarigas skyldigheter och uppgiftsskyddsombudets roll.

De registrerade (personer vars personuppgifter behandlas) har rätt att begära tillträde till sina personuppgifter utan kostnad och utan restriktioner. De har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna. De registrerade har även rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

I tillämpliga fall har de registrerade rätt att få de personuppgifter som har tillhandahållits den personuppgiftsansvariga överförda till sig själva eller till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). De har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, om deras personuppgifter behandlas på denna rättsliga grund.

Personuppgiftsansvariga (organisatoriska enheter som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter) ska se till att personuppgifter endast behandlas för klart fastställda och berättigade ändamål och behandlas på ett korrekt och lagenligt samt säkert sätt. De är också ansvariga för att se till att uppgifterna är korrekta, adekvata, relevanta, inte överdrivet omfattande och inte lagras längre än nödvändigt. De personuppgiftsansvariga måste också informera de registrerade om hur deras uppgifter behandlas och se till att uppgifterna överförs till tredje man först efter att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits.

Dessutom föreskrivs i förordning (EG) nr 2018/1725 att varje institution eller organ ska utse en person till uppgiftsskyddsombud. Uppgiftsskyddsombudet ansvarar för att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga eller databehandlare och anställda som utför behandlingen om deras skyldigheter och för att informera de registrerade om deras rättigheter och skyldigheter. Uppgiftsskyddsombudet ska ansvara för en oberoende övervakning av den interna tillämpningen av bestämmelserna i förordningen inom den berörda institutionen.

Uppgiftsskyddsombudet ska på begäran ge råd om huruvida en personuppgiftsincident bör anmälas eller meddelas och om behovet av att utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd (även avseende förhandssamråd med Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)). Vidare hanterar uppgiftsskyddsombudet förfrågningar från EDPS och samarbetar med tillsynsmyndigheten, och får utfärda rekommendationer om förbättring av uppgiftsskyddet inom organisationen. Uppgiftsskyddsombudet får även utreda frågor och händelser som har direkt samband med hans eller hennes uppgifter och kan rådfrågas av varje enskild person, utan att denna behöver gå den officiella vägen, i alla frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av förordningen.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta den tjänst som ansvarar för denna behandling enligt vad som anges i meddelandet om behandling av personuppgifter. Du kan också när som helst kontakta EESK:s uppgiftsskyddsombud (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) och/eller Europeiska datatillsynsmannen (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

EESK:s uppgiftsskyddsombud
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101, JDE 4030
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Accreditation privacy statement - sv

Dynamics privacy statement

Video-surveillance policy - sv

REUReady - privacy policy