Varstvo podatkov v EESO

Varstvo osebnih podatkov je temeljna pravica, zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 16) in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 8).

Pravila glede varstva podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah EU so določena v Uredbi (EU) št. 2018/1725. Ta navaja pravna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter določa pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, obveznosti upravljavcev podatkov in vlogo pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Posamezniki, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico do brezplačnega in prostega dostopa do svojih osebnih podatkov. Pravico imajo zahtevati popravek, izbris ali omejitev obdelave njihovih osebnih podatkov. Poleg tega imajo pravico, da nasprotujejo obdelavi njihovih osebnih podatkov.

V določenih primerih imajo pravico, da prejmejo svoje osebne podatke, ki so jih zaupali upravljavcu podatkov, ali zahtevati, da se neposredno posredujejo drugemu upravljavcu (prenosljivost podatkov). Imajo tudi pravico da kadar koli prekličejo privolitev, kadar se njihovi osebni podatki obdelujejo v skladu s to pravno podlago.

V nekaterih primerih se lahko v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2018/1725 in notranjimi pravili, določenimi v Sklepu EESO št. 160/21 A, ena ali več pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, začasno omeji, med drugim zaradi preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ali drugih ustreznih razlogov (kot je določeno v notranjih pravilih). Vsaka tovrstna omejitev bo časovno omejena, sorazmerna in spoštovala bistvo navedenih pravic. Odpravljena bo takoj, ko bodo okoliščine, ki upravičujejo omejitev, prenehale veljati. Po preteku tega obdobja bodo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, prejeli podrobnejše obvestilo o varstvu podatkov. Praviloma bodo obveščeni o glavnih razlogih za omejitev, razen če bi te informacije izničile učinek omejitve.

Upravljavci podatkov (organizacijski subjekti, ki določajo namene in sredstva obdelave osebnih podatkov) morajo zagotoviti, da se osebni podatki obdelujejo le za jasno določene in zakonite namene, in to pošteno, zakonito in varno. Odgovorni so tudi za to, da so podatki točni, primerni, ustrezni in ne pretirani ter da se ne hranijo dlje, kot je potrebno. Upravljavci morajo posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, tudi obvestiti o načinu obdelave njihovih podatkov in zagotoviti, da se podatki tretjim osebam prenesejo samo, če je vzpostavljena ustrezna raven varstva.

Uredba (EU) št. 2018/1725 poleg tega še določa, da mora vsaka institucija ali organ imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Ta je pristojna, da upravljavca oziroma obdelovalca podatkov in zaposlene, ki izvajajo obdelavo, obvešča in jim svetuje, ter posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, obvešča o njihovih pravicah in obveznostih. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov neodvisno zagotavlja interno uporabo določb navedene uredbe v zadevni instituciji.

Kadar je to zahtevano, zagotovi svetovanje glede potrebe po obvestilu ali sporočilu o kršitvi varnosti osebnih podatkov in glede potrebe po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (vključno v zvezi s predhodnim posvetovanjem z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov). Poleg tega odgovarja na zahteve Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in sodeluje z nadzornim organom ter lahko poda priporočila glede praktičnega izboljšanja varstva podatkov v organizaciji. Pooblaščena oseba poleg tega lahko preiskuje zadeve in dogodke, ki se neposredno nanašajo na njene naloge. Z njo se lahko brez ukrepanja po uradni poti posvetuje katerikoli posameznik, in to o vsaki zadevi v zvezi z razlago ali uporabo uredbe.

Z morebitnimi vprašanji o obdelavi svojih osebnih podatkov se lahko obrnete na pristojno službo, ki je navedena v izjavi o varstvu osebnih podatkov. Kadarkoli se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v EESO oziroma na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

Uradna oseba za varstvo podatkov v EESO
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Rue Belliard, 99-101, JDE 4030
B-1040 Bruselj
Tel: +32 2 546 9836
Kontaktni obrazec: Varstvo podatkov v EESO

Downloads

Use of the Emplifi software platform for social media community management and analysis
Accreditation privacy statement (Nov 2022)
Dynamics privacy statement
Video-surveillance policy
REUReady - privacy policy