Ochrana údajů v EHSV

Ochrana osobních údajů je základním právem zakotveným jak ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 16), tak v Listině základních práv Evropské unie (článek 8).

Nařízení (EU) 2018/1725 stanoví pravidla pro ochranu údajů v orgánech, institucích a jiných subjektech EU. Kromě určení právních zásad týkajících se zpracování osobních údajů také stanoví práva subjektů údajů, povinnosti správců údajů a úlohu pověřence pro ochranu osobních údajů.

Subjekty údajů (osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány) mají právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, a to bezplatně a bez omezení. Mají právo požádat o opravu či výmaz svých osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování. Subjekty údajů mají rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Subjekty údajů mají případně právo získat své osobní údaje, které byly poskytnuty správci, nebo je předat přímo jinému správci (přenositelnost údajů). Mají také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, jsou-li jejich osobní údaje zpracovávány na tomto právním základě.

V některých případech může být na základě článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 a vnitřních předpisů stanovených rozhodnutím EHSV č. 160/21 A jedno nebo více práv subjektů údajů dočasně omezeno, mimo jiné z důvodu prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo z jiných použitelných důvodů (jak je stanoveno ve vnitřních předpisech). Takové omezení práv bude časově omezené, přiměřené a bude respektovat podstatu výše uvedených práv. Bude zrušeno, jakmile pominou okolnosti, které tato omezení odůvodňují. Po uplynutí této lhůty obdrží subjekty údajů konkrétnější prohlášení o ochraně osobních údajů. Obecně platí, že subjekty údajů budou informovány o hlavních důvodech omezení, ledaže by tyto informace mařily účinek omezení jako takového.

Správci (organizační celky, které určují účel a prostředky zpracování osobních údajů) musí zajistit, že údaje budou zpracovávány korektně, zákonným způsobem a bezpečně a pouze pro jasně vymezené a legitimní účely. Zodpovídají také za to, že údaje budou přesné, přiměřené, relevantní, nepřesahující nezbytnou míru a že nebudou uchovávány po dobu delší, než je nezbytné. Správci musí rovněž informovat subjekty údajů o tom, jak jsou jejich údaje zpracovávány, a musí zajistit, že údaje budou třetí osobě předány teprve po přijetí přiměřených záruk.

Nařízení (EU) 2018/1725 kromě toho stanoví, že každý orgán nebo subjekt musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odpovědný za poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech a za informování subjektů údajů o jejich právech a povinnostech. Musí nezávisle zajišťovat vnitřní uplatňování ustanovení tohoto nařízení v daném orgánu či subjektu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o nezbytnost ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů a pokud jde o potřebu provést posouzení dopadu na ochranu osobních údajů (včetně co se týče předchozí konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů). Odpovídá kromě toho na žádosti evropského inspektora ochrany údajů a spolupracuje s dozorovým úřadem a může vydávat doporučení o zlepšeních ochrany údajů v rámci organizace. Může také vyšetřovat otázky a skutečnosti, které přímo souvisejí s jeho úkoly, a jakákoli fyzická osoba ho může konzultovat v jakékoli záležitosti týkající se výkladu nebo používání uvedeného nařízení, aniž by využila úřední cesty.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na příslušnou službu odpovědnou za zpracování osobních údajů uvedenou v prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli se také můžete obrátit na pověřence EHSV pro ochranu osobních údajů nebo na evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

EESC Data Protection Officer (pověřenec EHSV pro ochranu osobních údajů)
European Economic and Social Committee
Rue Belliard, 99-101, JDE 4030 - B-1040 Brussels
Tel.: +32 2 546 9836
kontaktní formulář:
Ochrana osobních údajů v EHSV

Downloads

Use of the Emplifi software platform for social media community management and analysis
Accreditation privacy statement (Nov 2022)
Dynamics privacy statement
Video-surveillance policy
REUReady - privacy policy