Защита на данните в ЕИСК

This page is also available in

Защитата на личните данни е основно право, залегнало както в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 16), така и в Хартата на основните права на ЕС (член 8).

В Регламент (ЕО) № 2018/1725 са изложени правилата за защита на личните данни в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. В допълнение към очертаните правни принципи за обработването на лични данни, в регламента се определят правата на субектите на данни, задълженията на администраторите на лични данни и ролята на длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД).

Субектите на данни (лицата, чиито лични данни се обработват) имат правото да поискат достъп до своите лични данни, безплатно и без ограничения. Те имат правото да поискат коригиране или заличаване или ограничаване на обработването на личните им данни. Субектите на данни имат също така правото и на възражение срещу обработването на личните им данни.

Когато е приложимо, субектите на данни имат правото да получат личните си данни, което са предоставени на администратора, или да поискат прехвърлянето на тези лични данни пряко на друг администратор (преносимост на данните). Те също така имат правото да оттеглят съгласието си по всяко време, в случаите, когато личните им данни се обработват на това правно основание.

Администраторите на лични данни (организационните звена, които определят целите и средствата за обработването на личните данни) трябва да гарантират, че личните данни се обработват само за ясно определени и законни цели и че това се прави добросъвестно, законосъобразно и по сигурен начин. Те отговарят също така за гарантирането, че данните са точни, подходящи, уместни и непрекомерни и не се съхраняват по-дълго от необходимото. Администраторите на лични данни трябва също да информират субектите на данни за това как се обработват техните данни и да гарантират, че данните се предават на трети страни само след въвеждане на подходящи защитни мерки.

Освен това Регламент (ЕО) № 2018/1725 предвижда, че всяка институция или орган трябва да назначи длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД). ДЛЗД отговаря за информирането и консултирането на администратора или обработващото данни лице и служителите, които извършват обработване, относно техните задължения и отговаря за информиране на субекта на данните за правата и задълженията му. ДЛЗД трябва да осигурява по независим начин вътрешното прилагане на разпоредбите на регламента в съответните институции.

ДЛЗД предоставя при поискване съвети във връзка с необходимостта от уведомяване или съобщаване за нарушение на сигурността на личните данни и относно необходимостта от провеждане на оценка на въздействието върху защитата на данните (включително във връзка с предварителна консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Освен това ДЛЗД отговаря на запитванията от ЕНОЗД и си сътрудничи с надзорния орган, и може да отправя препоръки за подобряване на защитата на личните данни в организацията. Освен това ДЛЗД може да разследва въпроси и събития пряко свързани със задълженията му и всеки може да се обръща към него за консултация, без да минава през официалните канали, по всякакви въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на регламента.

Ако имате въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, можете да се свържете със съответната служба, отговаряща за обработката на личните данни, както е посочено в декларацията за поверителност. Можете също да се свържете по всяко време с ДЛЗД на ЕИСК (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) и/или Европейския надзорен орган по защита на данните (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

EESC Data Protection Officer
European Economic and Social Committee
Rue Belliard, 99-101, JDE 4030
B-1040 Brussels
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Accreditation privacy statement - bg

Dynamics privacy statement

Video-surveillance policy - bg

REUReady - privacy policy