Andmekaitse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Isikuandmete kaitse on põhiõigus, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 16) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikkel 8).

Määruses (EL) 2018/1725 on sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjad ELi institutsioonides, organites ja asutustes. Määruses esitatakse õiguslikud üldpõhimõtted, mida tuleb järgida isikuandmete töötlemisel, ning sätestatakse andmesubjekti õigused, vastutavate töötlejate kohustused ja andmekaitseametniku ülesanded.

Andmesubjektil (isik, kelle isikuandmeid töödeldakse) on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele tasuta ja ilma piiranguteta. Tal on õigus lasta oma isikuandmeid parandada ja kustutada ning piirata isikuandmete töötlemist. Andmesubjektil on samuti õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid.

Asjakohasel juhul on andmesubjektil õigus saada oma isikuandmeid, mis ta on vastutavale töötlejale esitanud, või nõuda, et vastutav töötleja edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavus). Samas on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta juhul, kui tema isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel.

Teatud juhtudel võib kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 25 ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee otsuses nr 160/21 A sätestatud sise-eeskirjadega ajutiselt piirata ühe või mitme andmesubjekti õigusi muu hulgas selleks, et tagada kuritegude ennetamine, uurimine, avastamine ja nende eest vastutusele võtmine, või muudel kohaldatavatel alustel (nagu on sätestatud sise-eeskirjades). Piirangud on ajaliselt piiratud, proportsionaalsed ja nende puhul austatakse eespool nimetatud õiguste olemust. Piirangud tühistatakse kohe, kui nende aluseks olnud asjaolud enam ei kehti. Kui see ajavahemik on möödunud, saadetakse andmesubjektidele täpsem isikuandmete kaitset käsitlev teade. Üldjuhul teavitatakse andmesubjekte piirangu kehtestamise peamistest põhjustest, välja arvatud juhul, kui see teave tühistaks piirangu kui sellise mõju.

Vastutavad töötlejad (organisatsiooniüksused, mis määravad kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid) peavad tagama, et isikuandmeid töödeldakse üksnes selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning et isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult ning turvalisel viisil. Nad vastutavad ka selle eest, et andmed on täpsed, piisavad, asjakohased ega ületa kogumise otstarbe piire ning et neid ei säilitata kauem kui vajalik. Vastutavad töötlejad peavad teavitama andmesubjekte ka sellest, kuidas nende andmeid töödeldakse, ja tagama, et andmeid edastatakse kolmandatele isikutele üksnes pärast asjakohaste tagatiste rakendamist.

Lisaks on määruses (EL) 2018/1725 sätestatud, et iga institutsioon või organ peab määrama andmekaitseametniku. Andmekaitseametniku ülesanne on teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid töötajaid seoses nende kohustustega ning teavitada andmesubjekte nende õigustest ja kohustustest. Andmekaitseametnikul tuleb sõltumatul viisil tagada määruse sätete kohaldamine asjaomases institutsioonis.

Andmekaitseametnik annab taotluse korral nõu seoses teatamise vajalikkuse ja isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamisega ning seoses vajadusega teha andmekaitse mõjuhinnang (sealhulgas seoses eelneva konsulteerimisega Euroopa andmekaitseinspektoriga). Lisaks vastab andmekaitseametnik Euroopa andmekaitseinspektori päringutele ja teeb koostööd järelevalveasutusega ning võib anda soovitusi andmekaitse parandamiseks asjaomases organisatsioonis. Andmekaitseametnik võib uurida küsimusi ja juhtumeid, mis on otseselt seotud tema tööülesannetega, ning andmekaitseametnikuga võib väljaspool ametlikke kanaleid konsulteerida kõikides määruse tõlgendamise või kohaldamisega seotud küsimustes.

Kui Teil on Teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke palun ühendust isikuandmete kaitse avalduses nimetatud asjaomase andmete töötlemise eest vastutava talitusega. Te võite igal ajal pöörduda ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andmekaitseametniku ja/või Euroopa andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).

EESCEuroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andmekaitseametnik
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Rue Belliard / Belliardstraat 99–101,
JDE 4030 B-1040 Bruxelles/Brussel
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Use of the Emplifi software platform for social media community management and analysis
Accreditation privacy statement (Nov 2022)
Dynamics privacy statement
Video-surveillance policy
REUReady - privacy policy