Andmekaitse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

This page is also available in

Isikuandmete kaitse on põhiõigus, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 16) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikkel 8).

Määruses (EÜ) nr 2018/1725 on sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjad ELi institutsioonides, organites, ametites ja asutustes. Määruses esitatakse õiguslikud üldpõhimõtted, mida tuleb järgida isikuandmete töötlemisel, ning sätestatakse andmesubjekti õigused, vastutavate töötlejate kohustused ja andmekaitseametniku ülesanded.

Andmesubjektil (isik, kelle isikuandmeid töödeldakse) on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele tasuta ja ilma piiranguteta. Tal on õigus lasta oma isikuandmeid parandada ja kustutada ning piirata isikuandmete töötlemist. Andmesubjektil on samuti õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid.

Asjakohasel juhul on andmesubjektil õigus saada oma isikuandmeid, mis ta on vastutavale töötlejale esitanud, või nõuda, et vastutav töötleja edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavus). Samas on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta juhul, kui tema isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel.

Vastutavad töötlejad (organisatsiooniüksused, mis määravad kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid) peavad tagama, et isikuandmeid töödeldakse üksnes selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning et isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult ning turvalisel viisil. Nad vastutavad ka selle eest, et andmed on täpsed, piisavad, asjakohased ega ületa kogumise otstarbe piire ning et neid ei säilitata kauem kui vajalik. Vastutavad töötlejad peavad teavitama andmesubjekte ka sellest, kuidas nende andmeid töödeldakse, ja tagama, et andmeid edastatakse kolmandatele isikutele üksnes pärast asjakohaste tagatiste rakendamist.

Lisaks on määruses (EÜ) nr 2018/1725 sätestatud, et iga institutsioon või organ peab määrama andmekaitseametniku. Andmekaitseametniku ülesanne on teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid töötajaid seoses nende kohustustega ning teavitada andmesubjekte nende õigustest ja kohustustest. Andmekaitseametnikul tuleb sõltumatul viisil tagada määruse sätete kohaldamine asjaomases institutsioonis.

Andmekaitseametnik annab taotluse korral nõu seoses teatamise vajalikkuse ja isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamisega ning seoses vajadusega teha andmekaitse mõjuhinnang (sealhulgas seoses eelneva konsulteerimisega Euroopa andmekaitseinspektoriga). Lisaks vastab andmekaitseametnik Euroopa andmekaitseinspektori päringutele ja teeb koostööd järelevalveasutusega ning võib anda soovitusi andmekaitse parandamiseks asjaomases organisatsioonis. Andmekaitseametnik võib uurida küsimusi ja juhtumeid, mis on otseselt seotud tema tööülesannetega, ning andmekaitseametnikuga võib väljaspool ametlikke kanaleid konsulteerida kõikides määruse tõlgendamise või kohaldamisega seotud küsimustes.

Kui Teil on Teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke palun ühendust isikuandmete kaitse avalduses nimetatud asjaomase andmete töötlemise eest vastutava talitusega. Te võite igal ajal pöörduda ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andmekaitseametniku (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) ja/või Euroopa andmekaitseinspektori poole (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

Isikuandmete kaitse on põhiõigus, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 16) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikkel 8).

Määruses (EÜ) nr 45/2001 on sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjad ELi institutsioonides ja asutustes. Määruses esitatakse õiguslikud üldpõhimõtted, mida Euroopa Liidu institutsioonidel ja asutustel tuleb järgida isikuandmete töötlemisel, ning sätestatakse andmesubjekti õigused, vastutavate töötlejate kohustused ja andmekaitseametniku ülesanded.

Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega tasuta ja ilma piiranguteta. Ta võib nõuda ebatäpsete või mittetäielike andmete parandamist või sulgemist või ebaseaduslikult töödeldud isikuandmete kustutamist. Andmesubjektil on samuti õigus esitada veenvatel põhjustel vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta.

Vastutavad töötlejad (organisatsiooniüksused, mis määravad kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid) peavad tagama, et isikuandmeid töödeldakse üksnes selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning et isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult ning turvalisel viisil. Nad vastutavad ka selle eest, et andmed on täpsed, piisavad, asjakohased ega ületa kogumise otstarbe piire ning et neid ei säilitata kauem kui vajalik. Vastutavad töötlejad peavad teavitama andmesubjekte ka sellest, kuidas nende andmeid töödeldakse, ja tagama, et andmeid edastatakse kolmandatele isikutele üksnes pärast asjakohaste tagatiste rakendamist.

Lisaks on määruses (EÜ) nr 45/2001 sätestatud, et iga institutsioon või organ peab määrama vähemalt ühe andmekaitseametniku. Andmekaitseametniku ülesanne on jälgida sõltumatult määruse sätete kohaldamist asjaomases institutsioonis. Andmekaitseametnik võib anda soovitusi andmekaitse parandamiseks kõnealuses organisatsioonis. Andmekaitseametnik võib uurida küsimusi ja juhtumeid, mis on otseselt seotud tema tööülesannetega. Andmekaitseametnik teavitab Euroopa andmekaitseinspektorit töötlemistoimingutest, mis tõenäoliselt võivad põhjustada konkreetseid ohte, ja peab andmetöötlustoimingute registrit. Iga üksikisik võib andmekaitseametnikuga väljaspool ametlikke kanaleid konsulteerida kõikides määruse tõlgendamise või kohaldamisega seotud küsimustes.

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega, võtke palun ühendust isikuandmete kaitse avalduses nimetatud asjaomase andmetöötlejaga. Te võite igal ajal pöörduda ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andmekaitseametniku (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) ja/või Euroopa andmekaitseinspektori poole (edpsatedps [dot] europa [dot] eu). 

EESCEuroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee andmekaitseametnik
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Rue Belliard / Belliardstraat 99–101,
JDE 4030 B-1040 Bruxelles/Brussel
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Accreditation privacy statement - et

Dynamics privacy statement

Video-surveillance policy - et

REUReady - privacy policy