Προστασία των δεδομένων στην ΕΟΚΕ

This page is also available in

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, που προβλέπεται τόσο στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 16) όσο και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 8).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 ορίζει τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων στα θεσμικά και μη όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ. Πέραν της περιγραφής των νομικών αρχών που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ορίζει επίσης τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Τα υποκείμενα των δεδομένων (τα πρόσωπα, δηλαδή, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία) έχει το δικαίωμα να ζητούν να προσπελάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα ατελώς και χωρίς περιορισμούς. Μπορούν να ζητούν τη διόρθωση, τον περιορισμό ή και τη διαγραφή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιτάσσονται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Κατά περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν παρασχεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητούν αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να διαβιβάζονται απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα δεδομένων). Έχουν επίσης το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά τους δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτήν τη νομική βάση.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (οργανωτικές οντότητες που καθορίζουν τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) οφείλουν να μεριμνούν ώστε η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να πραγματοποιείται μόνο για σαφώς καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο δίκαιο, σύννομο και ασφαλή. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη μέριμνα ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή, κατάλληλα, συναφή, όχι υπερβολικά και να μην διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται. Συν τοις άλλοις, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να ενημερώνουν τα υποκείμενα δεδομένων για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων τους και να μεριμνούν ώστε να μην διαβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο αφού τεθούν ικανές δικλείδες ασφαλείας.

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) 2018/1725 ορίζει ότι κάθε όργανο ή οργανισμός πρέπει να έχει ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο ως υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο εν λόγω υπεύθυνος είναι επιφορτισμένος με το καθήκοντα αφ’ ενός μεν της ενημέρωσης και παροχής συμβουλών για τις υποχρεώσεις τους στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που προβαίνουν στην επεξεργασία των δεδομένων, αφ’ ετέρου δε της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να μεριμνά —σε καθεστώς ανεξαρτησίας— για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού εντός του εν λόγω οργάνου.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων παρέχει συμβουλές, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όσον αφορά την αναγκαιότητα γνωστοποίησης ή ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και προκειμένου για την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικής με την προστασία δεδομένων (μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκ των προτέρων διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων). Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να συνεργάζεται με την εποπτεύουσα αρχή —μπορεί δε να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων εντός του οργανισμού. Ο εν λόγω υπεύθυνος μπορεί επίσης να διερευνά ζητήματα και συμβάντα που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντά του. Σε αυτόν μπορεί δε να απευθύνεται ο καθένας, χωρίς να περνά από τους επίσημους διαύλους, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του κανονισμού.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων υπηρεσία, όπως αναφέρεται στη δήλωση περί απορρήτου. Μπορείτε, επίσης να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΕΟΚΕ (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) και/ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, που προβλέπεται τόσο στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 16) όσο και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 8).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 ορίζει τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων στα θεσμικά και μη όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ. Πέραν της περιγραφής των νομικών αρχών που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ορίζει επίσης τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Τα υποκείμενα των δεδομένων (τα πρόσωπα, δηλαδή, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία) έχει το δικαίωμα να ζητούν να προσπελάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα ατελώς και χωρίς περιορισμούς. Μπορούν να ζητούν τη διόρθωση, τον περιορισμό ή και τη διαγραφή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιτάσσονται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Κατά περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν παρασχεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητούν αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να διαβιβάζονται απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα δεδομένων). Έχουν επίσης το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά τους δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτήν τη νομική βάση.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (οργανωτικές οντότητες που καθορίζουν τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) οφείλουν να μεριμνούν ώστε η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να πραγματοποιείται μόνο για σαφώς καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο δίκαιο, σύννομο και ασφαλή. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη μέριμνα ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή, κατάλληλα, συναφή, όχι υπερβολικά και να μην διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται. Συν τοις άλλοις, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να ενημερώνουν τα υποκείμενα δεδομένων για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων τους και να μεριμνούν ώστε να μην διαβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο αφού τεθούν ικανές δικλείδες ασφαλείας.

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) 2018/1725 ορίζει ότι κάθε όργανο ή οργανισμός πρέπει να έχει ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο ως υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο εν λόγω υπεύθυνος είναι επιφορτισμένος με το καθήκοντα αφ’ ενός μεν της ενημέρωσης και παροχής συμβουλών για τις υποχρεώσεις τους στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που προβαίνουν στην επεξεργασία των δεδομένων, αφ’ ετέρου δε της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να μεριμνά —σε καθεστώς ανεξαρτησίας— για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού εντός του εν λόγω οργάνου.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων παρέχει συμβουλές, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όσον αφορά την αναγκαιότητα γνωστοποίησης ή ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και προκειμένου για την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικής με την προστασία δεδομένων (μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκ των προτέρων διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων). Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να συνεργάζεται με την εποπτεύουσα αρχή —μπορεί δε να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων εντός του οργανισμού. Ο εν λόγω υπεύθυνος μπορεί επίσης να διερευνά ζητήματα και συμβάντα που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντά του. Σε αυτόν μπορεί δε να απευθύνεται ο καθένας, χωρίς να περνά από τους επίσημους διαύλους, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του κανονισμού.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων υπηρεσία, όπως αναφέρεται στη δήλωση περί απορρήτου. Μπορείτε, επίσης να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΕΟΚΕ (data [dot] protectionateesc [dot] europa [dot] eu) και/ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edpsatedps [dot] europa [dot] eu).

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΟΚΕ
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Rue Belliard, 99-101, JDE 4030
B-1040 Brussels
Tel: +32 2 546 9836
e-mail: EESC data protection

Downloads

Accreditation privacy statement - el

Dynamics privacy statement

Video-surveillance policy - el

REUReady - privacy policy