V procesu oživení EU bude hrát stěžejní roli účast organizované občanské společnosti

This page is also available in

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal usnesení, v němž zdůraznil, že organizace občanské společnosti mohou neocenitelným způsobem přispět k národním plánům pro oživení a odolnost a musí v tomto procesu dostat slovo.

Národní plány pro oživení a odolnost by byly efektivnější a účinnější, kdyby se na nich dříve a v rozsáhlejší míře mohly podílet organizace občanské společnosti. Tak zní hlavní závěr usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – co se osvědčilo a co nikoliv?, které bylo přijato na únorovém plenárním zasedání EHSV a prezentováno během diskuse s předsedkyní EHSV Christou Schweng a evropským komisařem pro rozpočet a správu Johannesem Hahnem.

Christa Schweng v této souvislosti prohlásila: Tímto usnesením, které zkoumá celou řadu hospodářských a společenských aspektů, chceme vyslat jasný signál, že zapojení organizované občanské společnosti bude mít stěžejní význam. Plány pro oživení musí přinést konkrétní výsledky, aby tak skutečně podpořily zotavení ze současné krize a spravedlivou ekologickou a digitální transformaci. Členové EHSV jsou ve velmi dobré pozici, aby mohli v další fázi, jakmile budou prostředky přiděleny, posoudit, zda jsou vynakládány efektivně a zda se opravdu dostávají k podnikům, pracovníkům a organizacím občanské společnosti, které je potřebují.

Johannes Hahn uvedl, že pravidla byla stanovena a Komise bude soustavně klást důraz na to, aby se na těchto reformních procesech podílely zainteresované strany: Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost vybízí k tomu, aby ve všech etapách provádění probíhaly rozsáhlé konzultace, intenzivní kontakty a komunikace s místními a regionálními orgány. Pomůže to vytvořit skutečný pocit spoluodpovědnosti za tyto plány a úspěšně je díky tomu realizovat. Konkrétně vzato nás musí členské státy informovat o tom, nakolik ve svých plánech zohlednily vaše podněty z titulu zástupců občanské společnosti.

Usnesení EHSV

Usnesení vypracovali členové EHSV Gonçalo Lobo Xavier (skupina Zaměstnavatelé), Javier Doz Orrit (skupina Zaměstnanci) a Luca Jahier (skupina Různorodá Evropa). Koordinovali při tom činnost 27 tříčlenných delegací, které sledují zapojení organizované občanské společnosti do přípravy, provádění a hodnocení národních plánů pro oživení a odolnost.

Luca Jahier v diskusi upozornil na to, že účast občanské společnost je – byť je zakotvena v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a Komise a Evropský parlament v tomto směru vynakládají značné úsilí – v mnoha zemích nedostatečná. To se podle EHSV musí změnit, a to jak teď, tak i ve fázi monitorování a provádění.

Gonçalo Lobo Xavier se vyjádřil ve stejném duchu: Jestliže EHSV požaduje zapojení občanské společnosti do plánů pro oživení, pak to není jen nějaká fráze nebo projev jeho tvrdošíjnosti. Je to naprostá nezbytnost, aby bylo možné zajistit, že při přijímání rozhodnutí a opatření na podporu růstu budeme mít na paměti skutečné problémy v oblasti veřejného zdraví a hospodářského a sociálního oživení.

Javier Doz Orrit pak zdůraznil: Investice do zelené ekonomiky, digitalizace a spravedlivé transformace musí přinést změnu výrobního modelu a posílit sociální soudržnost v naší společnosti a konvergenci mezi jednotlivými státy.

Provádění národních plánů – zapojení organizací občanské společnosti

EHSV svým usnesením vysílá jasný signál, že je důležité zapojit do procesu oživení a zvyšování odolnosti organizace občanské společnosti. Jedná se rovněž o jeho společný příspěvek k jarnímu zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 25. a 26. března 2021.

Organizace občanské společnosti budou muset být opětovně konzultovány i v budoucnu, v dalších fázích realizace programu Next Generation EU, kdy bude zapotřebí vyhodnotit provádění národních plánů pro oživení a odolnost a posoudit jejich dopad na ekonomiku a společnost v členských státech.

To, jakým způsobem EU reaguje na krizi COVID-19, jakou roli sehraje plán na podporu oživení a jak bude financován a také zda se na jeho provádění bude moci podílet občanská společnost, se může stát milníkem v evropském projektu. Mohlo by to znamenat, že se nám podařilo vymanit ze zjevné politické krize a posunout proces evropské integrace o kus dál.

Zásadním předpokladem ovšem je, aby byly splněny cíle tohoto plánu. Evropské unii jde o hodně. A zapojení občanské společnosti může podstatně přispět k úspěšné realizaci jejího záměru.

Downloads

V procesu oživení EU bude hrát stěžejní roli účast organizované občanské společnosti

See also