Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on ratkaisevan tärkeää EU:n elpymisen kannalta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) antaman päätöslauselman mukaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat antaa arvokkaan panoksen kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin ja niiden on saatava äänensä kuuluviin tässä prosessissa.

Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat olisivat tehokkaampia ja tuloksekkaampia, jos järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatiot pääsisivät osallistumaan niihin nykyistä ripeämmin ja kattavammin. Tämä on ETSK:n helmikuun täysistunnossa annetun päätöslauselman Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin – mikä toimii ja mitä ei? keskeinen sanoma. Päätöslauselma esiteltiin täysistunnossa ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin ja budjetista ja hallinnosta vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa käydyn keskustelun yhteydessä.

Christa Schweng kommentoi esitettyjä tuloksia seuraavasti: ”Päätöslauselmassa analysoidaan moninaisia taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia, ja voimme sen pohjalta lähettää vahvan viestin siitä, että järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Elpymissuunnitelmien on oltava tuloksekkaita, jotta ne todella tukevat toipumista nykyisestä kriisistä sekä reilua ja oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää. Kunhan varat on saatu käyttöön, ETSK:n jäsenillä on hyvät edellytykset arvioida, hyödynnetäänkö niitä tehokkaasti ja pääsevätkö tukea tarvitsevat yritykset, työntekijät ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot hyötymään niistä.”

Johannes Hahn puolestaan totesi, että asiasta on annettu sääntöjä ja komissio vaatii edelleen, että sidosryhmät otetaan mukaan uudistusprosesseihin: ”Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa kannustetaan laaja-alaisiin kuulemisiin, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja viestintään alue- ja paikallisviranomaisten kanssa kaikissa täytäntöönpanon vaiheissa. Näin suunnitelmat todella koetaan omaksi, mikä helpottaa niiden täytäntöönpanon onnistumista. Jäsenvaltioiden on erityisesti tehtävä komissiolle selkoa siitä, miten kansalaisyhteiskunnan edustajien panos on otettu suunnitelmissa huomioon.”

 

Komitean päätöslauselma

Päätöslauselman ovat laatineet ETSK:n jäsenet Gonçalo Lobo Xavier (työnantajat-ryhmä), Javier Doz Orrit (työntekijät-ryhmä) ja Luca Jahier (moninainen Eurooppa -ryhmä). He koordinoivat 27 kolmijäsenisen valtuuskunnan työtä. Valtuuskunnat seuraavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin.

Luca Jahier varoitti keskustelun aikana käyttämässään puheenvuorossa, että ”komission ja Euroopan parlamentin ponnisteluista sekä elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevasta asetuksesta huolimatta kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on monissa maissa riittämätöntä. ETSK kehottaa korjaamaan asian sekä nyt että seuranta- ja täytäntöönpanovaiheessa.”

Gonçalo Lobo Xavier oli samaa mieltä ja totesi seuraavaa: ”Vaatimus kansalaisyhteiskunnan osallistamisesta elpymissuunnitelmiin ei ole pelkkää ETSK:n retoriikkaa tai jääräpäisyyttä. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että kansanterveyteen sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen elpymiseen liittyvät todelliset haasteet ovat kasvuun tähtäävien päätösten ja toimintapolitiikkojen keskiössä.”

Javier Doz Orrit korosti, että ”vihreään talouteen, digitalisaatioon ja oikeudenmukaisiin siirtymiin tehtävien investointien avulla on pyrittävä tuotantomallin muutokseen ja sosiaalisesti entistä yhtenäisempiin yhteiskuntiin sekä valtioiden lähentymiseen”.

 

Kansallisten suunnitelmien täytäntöönpano ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistuminen

Antamalla tämän päätöslauselman komitea viestittää vahvasti, että järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatiot on tärkeä osallistaa elpymistä ja palautumista koskevaan työhön. Päätöslauselma on myös yhteinen panos Eurooppa-neuvoston kevätkokoukseen, joka on määrä pitää 25.–26. maaliskuuta 2021.

Next Generation EU ‑ohjelman seuraavissa vaiheissa, jolloin on arvioitava kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoa ja niiden vaikutusta jäsenvaltioiden talouteen ja yhteiskuntaan, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita on kuultava uudelleen.

EU:n reaktio covid-19-kriisiin, elpymissuunnitelman merkitys, sen rahoitustapa sekä valmiudet ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan sen täytäntöönpanoon voivat muodostua Eurooppa-hankkeen käännekohdaksi. Tämä voisi tarkoittaa, että ilmeinen poliittinen kriisi olisi jäämässä taakse ja Euroopan yhdentymisprosessissa otettaisiin pitkälle menevä ja myönteinen askel eteenpäin.

Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että elpymissuunnitelman täytäntöönpano onnistuu tavoitteiden mukaisesti. EU:lla on paljon pelissä, ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen voi edistää hankkeen onnistumista merkittävästi.

Downloads

EU recovery – Involvement of organised civil society is key