Zemědělství, rozvoj venkova a rybolov

Společná zemědělská politika (SZP) je mimořádně důležitou politikou EU. Poskytuje udržitelné dodávky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin pro 500 milionů občanů EU, zajišťuje přiměřenou úroveň příjmů pro 11 milionů zemědělců v EU a hraje rozhodující roli v sociálním, environmentálním a hospodářském rozvoji evropských venkovských oblastí.

Evropa a občané EU využívají SZP již více než 60 let. Od jejího spuštění v roce 1962 se však svět velmi změnil. Mezi hlavní výzvy, jimž evropské zemědělství v současnosti čelí, tak patří změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, degradace půdy, nedostatek vody, vylidňování venkovských oblastí a překážky pro generační obměnu.

Prostřednictvím specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) se snažíme podpořit udržitelné zemědělství a vyvážený územní rozvoj v Evropě.

Aktivně například navrhujeme účinnější politická opatření a možná řešení v oblasti ochrany životního prostředí a účinnějšího využívání přírodních zdrojů v zemědělství, vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech, poskytování průběžné odborné přípravy, podpory drobných zemědělců, žen a mladých lidí, zabezpečení vlastnických vztahů k půdě a zásobování kvalitními a bezpečnými potravinami. Požadujeme rovněž vyváženější rozvoj všech částí EU, aby se zvýšila atraktivita venkovských oblastí, na něž má dopad zrychlování procesu urbanizace v Evropě.