Migrace a azyl

Jedním z hlavních cílů Evropské unie je progresivní a komplexní evropská migrační a azylová politika založená na zásadě solidarity. Úkolem migrační politiky je nalézt vyvážený přístup k řešení legálního i nelegálního přistěhovalectví.

Organizovaná občanská společnost hraje klíčovou úlohu, neboť evropské přistěhovalecké politice propůjčuje sociální rozměr a přidanou hodnotu. Občanská společnost také svým podporováním uprchlíků a migrantů přispívá k humánnějšímu řízení migrace a úspěšné integraci přistěhovalců. Sociální začleňování přistěhovalců lze provádět pouze na místní úrovni, např. na pracovištích, ve školách a organizacích.

Otázkami migrace se zabývá sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) nebo sekce Vnější vztahy (REX). Tematická studijní skupina Přistěhovalectví a integrace působí v rámci sekce SOC a pořádá akce, jejichž tematikou je úloha občanské společnosti při řízení migrace a při integraci.

Sekce SOC rovněž zajišťuje sekretariát Evropského fóra pro migraci (EMF), jež EHSV organizuje společně s Evropskou komisí. EMF je platformou pro dialog mezi občanskou společností a evropskými institucemi o otázkách týkajících se migrace, azylu a integrace státních příslušníků třetích zemí. Nejméně jednou do roka se na něm scházejí zástupci organizací občanské společnosti, místních a regionálních orgánů, členských států a institucí a orgánů EU.