O nás

„Evropskému parlamentu, Radě a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které plní poradní funkce.“

1957, Smlouva o EU, článek 13

329 členů

na dobu pěti let •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   

Členové?

Zaměstnavatelé, odboráři a zástupci sociálních, profesních, hospodářských a kulturních organizací.

Členové jsou jmenováni Radou na návrh členských států na pětileté funkční období a jejich mandát lze prodloužit.

3 skupiny

 • Zaměstnavatelé skupina 1
 • Zaměstnanci skupina 2
 • Organizace občanské společnosti skupina 3
předseda 2 místopředsedové funkční období 2 1/2 roku

Naše činnost: stanoviska

Evropská komise, Parlament nebo Rada > ŽÁDOST
EHSV > > VLASTNÍ INICIATIVA
předsednictvo > SCHVÁLENÍ
zpravodaj a studijní skupina členové jmenováni skupinami
zpravodaj > NÁVRH STANOVISKA (často s pomocí studijní skupiny)
sekce > DISKUSE > KONSENSUS
 • Zaměstnavatelé skupina 1
 • Zaměstnanci skupina 2
 • Organizace
  občanské
  společnosti
  skupina 3
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ > HLASOVÁNÍ O STANOVISCÍCH
PŘIJATÉ STANOVISKO je zasláno orgánům EU a podle potřeby zveřejněno

Pracovní orgány

 • ECO
 • INT SSDTJT
 • TEN
 • SOC SSUR
 • NAT SSTP
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

6 sekcí

ECO
Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost
INT
Jednotný trh, výroba a spotřeba
TEN
Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost
SOC
Zaměstnanost, sociální věci, občanství
NAT
Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí/dd>
REX
Vnější vztahy

1 komise

CCMI
Poradní komise pro průmyslové změny

3 střediska pro sledování

SSDTJT
Středisko pro sledování digitální transformace a jednotného trhu
SSUR
Středisko pro sledování udržitelného rozvoje
SSTP
Středisko pro sledování trhu práce

3 další orgány

ESG
skupina ad hoc Evropský semestr
LG
Styčná skupina
FRRL
skupina ad hoc Základní práva a právní stát

Prohlášení o poslání EHSV

Zasazuje se o evropskou integraci a přispívá k posílení demokratické legitimity a efektivnosti Evropské unie tím, že umožňuje organizacím občanské společnosti v členských státech vyjádřit svůj názor na evropské úrovni.

EHSV plní tři základní úkoly:

 • přispívá k tomu, aby evropské politiky a právní předpisy lépe odpovídaly hospodářské, sociální a občanské realitě, a je nápomocen Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komisi díky zkušenostem svých členů a jejich reprezentativnosti a prostřednictvím dialogu a hledání konsensu, přičemž dává přednost obecnému zájmu,
 • podporuje rozvoj takové Evropské unie, která bude participativnější a bližší svým občanům, a je institucionálním prostorem pro reprezentaci, informování a vyjadřování organizované občanské společnosti a dialog s ní;
 • propaguje hodnoty, které jsou základem evropské integrace, a v Evropě i na celém světě rozvíjí demokracii, participativní demokracii a úlohu organizací občanské společnosti.

Činnost EHSV

EHSV je poradní instituce, která pro zástupce evropských sociálních, profesních a jiných zájmových skupin představuje formální platformu, kde se mohou vyjadřovat k tématům EU. Jeho stanoviska jsou určena Radě, Evropské komisi a Evropskému parlamentu. V rozhodovacím procesu Unie tak zastává klíčovou roli.

Užší předsednictvo EHSV

Počátek

V roce 1957 byl na základě Římských smluv založen Hospodářský a sociální výbor s cílem zapojit hospodářské a sociální zájmové skupiny do vytváření společného trhu a poskytnout institucionální strukturu pro informování Evropské komise a Rady ministrů o otázkách Evropského společenství.

Úlohu EHSV dále posílily Jednotný evropský akt (1986), Maastrichtská smlouva (1992), Amsterodamská smlouva (1997) a Niceská smlouva (2000).

Složení

EHSV má 329 členů, kteří zastupují hospodářské a sociální zájmové skupiny v Evropě.

Členové jsou nominováni vládami členských států a jmenováni Radou Evropské unie na pětileté funkční období, které lze prodloužit. K poslednímu obnovení došlo v říjnu roku 2020, a to na funkční období 2020–2025.

Členové patří k jedné ze tří skupin:

Počet členů za každý členský stát je následující:

 • Francie, Itálie, Německo: 24
 • Polsko, Španělsko: 21
 • Rumunsko: 15
 • Belgie, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko: 12
 • Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Slovensko: 9
 • Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko: 7
 • Kypr, Lucembursko: 6
 • Malta: 5

Mandát členů

Úkolem členů je vydávat stanoviska k otázkám evropského zájmu a předávat je Radě, KomisiEvropskému parlamentu.

Video Životní cyklus stanoviska

Poradní úloha

Komise a Rada musí v některých případech konzultovat EHSV povinně, v jiných případech je konzultace nepovinná. EHSV však může přijímat stanoviska i z vlastní iniciativy. Jednotný evropský akt (17. února 1986) a Maastrichtská smlouva (7. února 1992) rozšířily okruh témat s povinnou konzultací Výboru. Amsterodamská smlouva tento okruh témat dále rozšířila a umožnila, aby o konzultaci Výboru mohl požádat i Evropský parlament. EHSV ročně přijímá v průměru 170 poradních dokumentů a stanovisek (z nichž přibližně 15 % je vypracováno z vlastní iniciativy). Všechna stanoviska se zasílají rozhodovacím orgánům EU a poté zveřejňují v Úředním věstníku EU.

Informační a integrační úloha

EHSV v posledních několika letech posílil svoji úlohu v Evropské unii a překonal základní roli, která mu byla určena ve Smlouvách. Funguje jako fórum pro jednotný trh a za podpory dalších orgánů EU pořádá řadu akcí, jejichž cílem je přiblížit EU občanům.

Uspořádání

1. Užší předsednictvo a předsednictvo

Každého dva a půl roku volí EHSV předsednictvo a předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou střídavě vybíráni po jednom z každé skupiny.

Předseda odpovídá za řádný průběh činnosti EHSV. Jsou mu v tom nápomocni dva místopředsedové, jeden z nich odpovědný za komunikaci, druhý za rozpočet.

Předseda zastupuje EHSV ve vztazích s ostatními orgány.

Společné zprávy (vztahy s ESVO, zeměmi střední a východní Evropy, SAM, zeměmi AKT, Latinskou Amerikou a dalšími třetími zeměmi a Evropou občanů) spadají do působnosti předsednictva EHSV a jeho předsedy.

Hlavním úkolem předsednictva je organizovat a koordinovat činnost jednotlivých orgánů EHSV a stanovit obecné zásady této činnosti.

2. Sekce

Výbor má šest sekcí:

 • Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
 • Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
 • Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN)
 • Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC)
 • Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
 • Vnější vztahy (REX)

Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) byla do struktury EHSV začleněna po vypršení Smlouvy o ESUO v červenci 2002.

3. Studijní skupiny

Stanoviska sekcí připravují studijní skupiny. Obvykle mají 12 členů včetně zpravodaje. Členům studijních skupin mohou být nápomocni poradci.

4. Podvýbory

EHSV má právo vytvářet dočasné podvýbory pro konkrétní otázky. Tyto podvýbory fungují na stejném principu jako sekce.

5. Plenární zasedání

Celý Výbor se zpravidla schází na plenárních zasedáních devětkrát ročně. Na plenárních zasedáních se stanoviska přijímají prostou většinou, a to na základě stanovisek sekcí. Poté jsou předložena orgánům EU a zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

6. Generální sekretariát

Podporu Výboru zajišťuje generální sekretariát, který řídí generální tajemník, jenž je odpovědný předsedovi zastupujícímu předsednictvo.

V EHSV pracuje přibližně 700 zaměstnanců. Od 1. ledna 1995 sdílejí EHSV a Výbor regionů některé služby, například logistiku, IT a překlady.

Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017