Skupina ad hoc Základní práva a právní stát

Skupina ad hoc Základní práva a právní stát je horizontálním orgánem v rámci EHSV, jehož úkolem je poskytovat evropským organizacím občanské společnosti fórum, kde se mohou setkávat a vyměňovat si své názory na situaci v oblasti základních práv, demokracie a právního státu v členských státech.

Skupina ad hoc Základní práva a právní stát se při své práci soustředí na klíčové otázky související se základními právy a právním státem, které jsou pro občanskou společnost obzvláště důležité. K její práci sice patří návštěvy ve všech členských státech EU a udržování kontaktů s občanskou společností v členských státech, nicméně cílem je upozorňovat na trendy v Evropě, aby existoval základ pro konstruktivní dialog mezi všemi zainteresovanými stranami.

Cílem skupiny ad hoc Základní práva a právní stát je prosazovat dodržování evropských hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, v Listině základních práv Evropské unie a v kontrolním seznamu Benátské komise Rady Evropy týkajícím se právního státu. Skupina se zaměřuje na všechna práva (občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva jsou neoddělitelná) a vzhledem k mandátu EHSV věnuje mimořádnou pozornost právům, která mají zásadní význam pro občanskou společnost i sociální partnery. Jedná se o svobodu sdružování, svobodu shromažďování, svobodu projevu (včetně svobody sdělovacích prostředků), právo na nediskriminaci a obecnější okolnosti právního státu.

Skupina byla zřízena v lednu 2018.

Nejnovější informace o pracovním programu skupiny ad hoc Základní práva a právní stát naleznete v níže uvedeném dokumentu. (dokument Word)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2022
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology