Zaměstnanost

Při relativně mírném hospodářském oživení v posledních letech celková zaměstnanost v EU rostla a nezaměstnanost klesala. Stávající míra dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti

sledování trhu práce, které monitoruje tendence a výzvy, jež ovlivňují pracovní síly a trh práce mladých je však i nadále nepřijatelná. Hlavní prioritou Evropy musí být vytváření většího počtu kvalitních pracovních míst. To je vzhledem ke strukturálním činitelům změn, jako jsou technologické inovace a globalizace, které pro zaměstnanost představují příležitost i výzvu, mimořádně obtížné.

Za politiku zaměstnanosti nesou odpovědnost v prvé řadě členské státy. EU však s nimi spolupracuje v rámci koordinované strategie – evropské strategie zaměstnanosti. EU podněcuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje a hodnotí jejich úsilí, zejména prostřednictvím evropského semestru, hlavních směrů politiky zaměstnanosti a monitorování vnitrostátních politik (společné zprávy o zaměstnanosti, národní programy reforem a doporučení pro jednotlivé země).

Evropská komise musí v otázkách zaměstnanosti konzultovat EHSV. EHSV přijal stanoviska ke všem hlavním iniciativám na úrovni EU (např. evropskému pilíři sociálních práv, hlavním směrům politik zaměstnanosti, balíčku týkajícímu se zaměstnanosti, zárukám pro mladé lidi).

Otázkami zaměstnanosti se obvykle zabývá sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC), konkrétně její Středisko pro v Evropě.