Průmysl a průmyslové změny

Evropa potřebuje udržitelnou průmyslovou politiku podporující spravedlivý přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Zásadní význam mají v tomto ohledu inovace, investice a odborná příprava. Nové koncepty, jako např. Průmysl 4.0 a umělá inteligence, přinášejí výzvy a příležitosti, jimž je třeba se věnovat. EHSV jakožto zástupce evropské občanské společnosti proto dbá na to, aby byl v popředí této debaty.

Zvládání průmyslových změn je jednou z klíčových výzev 21. století. Ve všech oblastech činnosti dochází k neustálému hospodářskému a sociálnímu vývoji, jenž často souvisí s vlivem digitální revoluce, transformace energetiky a globalizace. Jak tradiční odvětví, jako je např. těžké strojírenství, tak nově vznikající, ekologičtější a na znalostech založená odvětví budou muset rozvíjet aktivní přístup a předvídat změny, přizpůsobovat se jim a zvládat je za pomoci nových udržitelných technologií a nových pracovních míst a rekvalifikací, jež budou odpovídat výzvám Průmyslu 4.0.