Ceny EU za ekologickou produkci

Ceny EU za ekologickou produkci spolupořádá Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), Evropský výbor regionů (VR), mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe a pracovní skupina pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat COPA-COGECA. Jejich účelem je ocenit mimořádné projekty realizované v rámci ekologického hodnotového řetězce a odměnit nejlepší a nejinovativnější projekty ekologické produkce v EU.

Jedná se o vůbec první celounijní ceny za ekologickou produkci a představují opatření navazující na Akční plán pro podporu ekologické produkce, který přijala Komise dne 25. března 2021. Ten staví na premise, že ke stimulaci ekologické produkce je třeba, aby se zvýšila poptávka spotřebitelů po ekologických výrobcích. Je tudíž nezbytné zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, v čem ekologická produkce spočívá a jaký je její přínos. Proto se podle akčního plánu pořádá soutěž, v níž budou oceněny mimořádné projekty realizované v rámci ekologického hodnotového řetězce. Ceny se poprvé udělují letos, tedy v roce 2022.

EHSV je již řadu let hlavním zastáncem udržitelnější a komplexnější politiky EU v oblasti potravin. Zejména ve svém stanovisku k akčnímu plánu ze září 2021 uznává úlohu ekologického zemědělství při plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a považuje akční plán pro podporu ekologické produkce za pevný základ udržitelného rozvoje odvětví ekologické produkce. Dále se EHSV domnívá, že by spotřebitelé měli být prostřednictvím vhodných osvětových opatření informováni o přínosech a problémech ekologických produktů, a proto by se rád zapojil do aktivit zaměřených na zvyšování povědomí o ekologické produkci, jako je každoroční Evropský den ekologické produkce nebo ceny za vynikající výsledky ve všech odvětvích, které jsou součástí ekologického potravinového řetězce.

EHSV byl pozván na oficiální slavnost u příležitosti prvního Evropského dne ekologické produkce, která se konala 23. září a jíž se zúčastnil komisař Janusz Wojciechowski. Je také jedním z iniciátorů udílení Cen EU za ekologickou produkci, přičemž do jeho působnosti spadají tři ceny.

Ceny EU za ekologickou produkci se udělují v sedmi kategoriích, přičemž v jedné z nich se udělují ceny dvě (jedna v mužské a jedna v ženské kategorii). Jsou výrazem uznání významu různých aktérů v rámci hodnotového řetězce ekologické produkce a jejich inovativních, udržitelných a inspirativních projektů, jež dosáhly mimořádných výsledků a představují skutečnou přidanou hodnotu pro spotřebitele i ekologickou produkci obecně.


Předseda EHSV Oliver Röpke:

Poptávka po biopotravinách rychle stoupá. Spotřebitelé chtějí konzumovat lepší a zdravější potraviny. To má příznivý vliv na náš organismus i naši planetu. Ne každý však má stejné možnosti volby, pro některé lidi biopotraviny nejsou dostupné. Ceny EU za ekologickou produkci jsou projevem uznání těm, kdo přinášejí nové nápady a s nadšením a odhodláním prosazují biopotraviny a ekologickou výrobu v EU a usnadňují obyčejným spotřebitelům přístup k těmto produktům.


Více informací je k dispozici na internetových stránkách Ceny EU za ekologickou produkci a na sociálních médiích pod heslem #EUOrganic.