ES atveseļošana – organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir būtiska nozīme

This page is also available in

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēma rezolūciju, kurā norādīja, ka organizēta pilsoniskā sabiedrība var sniegt nenovērtējamu ieguldījumu valstu atveseļošanas un noturības plānos un ka tai ir jānodrošina iespēja paust savu viedokli šajā procesā.

Nacionālie atveseļošanas un noturības plāni (NANP) būtu efektīvāki un lietderīgāki, ja pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiktu iesaistītas ātrāk un plašāk. Tas ir galvenais vēstījums EESK februāra plenārsesijā pieņemtajā rezolūcijā “Organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaiste nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos. Kas darbojas un kas ne?”, kas tika prezentēta debatēs, kurās piedalījās EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng) un ES budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn).

Komentējot rezultātu, Krista Švenga sacīja: “Šī rezolūcija, kurā analizēti dažādi ekonomiskie un sociālie aspekti, ļauj mums sūtīt spēcīgu signālu par to, ka organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir būtiska nozīme. Atveseļošanas plāniem ir jāsniedz ieguldījums centienos patiesi atbalstīt atlabšanu no pašreizējās krīzes un taisnīgu un godīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos. Saistībā ar otro posmu, kad fondi sāk darboties, EESK locekļiem ir ļoti labas iespējas novērtēt, vai nauda tiek tērēta efektīvi un vai tā nonāk līdz grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, darba ņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.”

Savukārt Johanness Hāns norādīja, ka noteikumi ir spēkā un ka Komisija turpinās uzstāt uz ieinteresēto personu iesaisti šajos reformu procesos: “Atveseļošanas un noturības mehānisma (RRF) regula visos īstenošanas posmos veicina plašu apspriešanos, ciešu mijiedarbību un komunikāciju ar pašvaldībām. Tas veidos reālu līdzatbildību saistībā ar plāniem, veicinot to sekmīgu īstenošanu. Konkrētāk, dalībvalstīm mūs ir jāinformē par to, kā jūsu kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvju ieguldījums ir atspoguļots plānā.”

 

Komitejas rezolūcija

Rezolūciju sagatavoja EESK locekļi Gonsalu Lobu Ševjers (Gonçalo Lobo Xavier, Darba devēju grupa), Havjers Doss Orrits (Javier Doz Orrit, Darba ņēmēju grupa) un Luka Žajē (Luca Jahier, grupa “Daudzveidība Eiropā”). Viņi koordinēja darbu, ko veica 27 delegācijas. Katrā delegācijā ir trīs locekļi, kuri uzrauga organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaisti NANP izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā.

Uzstājoties debatēs, Luka Žajē brīdināja, ka “neraugoties uz Komisijas un Eiropas Parlamenta centieniem un RRF regulu, pilsoniskās sabiedrības līdzdalība daudzās valstīs ir nepietiekama. EESK aicina to labot gan tagad, gan uzraudzības un īstenošanas posmā.”

Arī Gonsalu Lobu Ševjers norādīja: “Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana atveseļošanas plānos nav EESK retorika vai iegriba. Tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka izaugsmes lēmumu un politikas centrā ir reālās problēmas, kas saistītas ar sabiedrības veselību un ekonomikas un sociālo atveseļošanu.”

Visbeidzot, Havjers Doss Orrits uzsvēra: “Investīcijas zaļajā ekonomikā, digitalizācijā un taisnīgā pārejā ir jāorientē uz pārmaiņām ražošanas modelī, sociāli saliedētāku sabiedrību un konverģenci starp valstīm.”

 

Nacionālo plānu īstenošana: pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšana

Pieņemot šo rezolūciju, Komiteja sūta spēcīgu signālu par to, cik svarīgi ir atveseļošanas un noturības veidošanas darbā iesaistīt organizētu pilsonisko sabiedrību, un sniedz kopīgu ieguldījumu Eiropadomes pavasara sanāksmē, kas notiks 2021. gada 25. un 26. martā.

Nākotnē programmas Next Generation EU turpmākajos posmos, kad būs jāizvērtē nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošana un to ietekme uz dalībvalstu ekonomiku un sabiedrību, būs vēlreiz jāapspriežas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Veids, kā ES reaģē uz Covid-19 krīzi, atveseļošanas plāna nozīme, tas, kā notiek tā finansēšana, kā arī spēja tā īstenošanā iesaistīt pilsonisko sabiedrību var kļūt par ūdensšķirtni Eiropas projektā. Tas varētu nozīmēt pāreju no acīmredzamas politiskas krīzes uz dziļu un pozitīvu soli Eiropas integrācijas procesa virzībā.

Tomēr, lai tas notiktu, plāna īstenošanai jābūt sekmīgai tā mērķu sasniegšanā. Eiropas Savienībai ir daudz likts uz spēles, un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība var ievērojami veicināt tās panākumus.

 

 

 

Downloads

ES atveseļošana – organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir būtiska nozīme

See also