DAŇOVÝ SYSTÉM

This page is also available in

Původním účelem zdanění je vytvářet příjmy pro vlády, zdanění se ale dotýká také ostatních klíčových politických oblastí, např. hospodářské soutěže, zaměstnanosti a investic.

Daň je vybírána od jednotlivců a firem a je odváděna z příjmu, spotřeby, majetku, nemovitostí nebo určitých hospodářských činností. Nedodržování předpisů je trestně postižitelné podle zákona.

Daňový systém je pro orgány veřejné moci důležitým nástrojem, protože jeho prostřednictvím mohou ovlivňovat chování hospodářských subjektů. Členské státy si proto své výsady v této oblasti hájí, což ztěžuje harmonizaci na úrovni EU. Je třeba připomenout, že veškeré evropské právní předpisy týkající se daní vyžadují jednomyslnost v Radě.

Široký dopad daní rovněž znamená, že členské státy někdy v zájmu konkurenceschopnosti zachovávají určitá daňová opatření, i když jsou obecně považována za škodlivá pro EU jako celek.

Postoj EHSV k daňovému systému

EHSV se domnívá, že členské státy podceňují stupeň daňové harmonizace, jíž je zapotřebí k tomu, aby hospodářská a měnová unie fungovala efektivně, a že je potřeba dosáhnout v této oblasti většího pokroku. EHSV je zastáncem větší harmonizace a sjednocení v zájmu odstranění daňových překážek přeshraničního obchodu na vnitřním trhu. Větší a intenzivnější spolupráce mezi členskými státy je nezbytná k omezení daňových podvodů a úniků, včetně agresivního daňového plánování. V otázce nepřímých daní EHSV podporuje vytvoření silného jednotného evropského prostoru DPH.