Doprava

Dynamická a ambiciózní politika

Doprava je odvětvím se zásadním významem pro Evropu. Tvoří jednu z nejvýznamnějších oblastí činnosti EU a má významné dopady, co se týče příznivých sociálních a environmentálních podmínek ve městech i venkovských oblastech. Velká část stanovisek sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) se každoročně týká dopravy.

Pokrok v odvětví dopravy evidentně zahrnuje budování lepší a ekologičtější infrastruktury, jež podpoří hospodářský růst a povzbudí obchod. Zároveň to však znamená i snižování emisí CO2 a spotřeby energie, jakož i řešení problémů přetíženosti dopravy a nedostatečné dostupnosti, jež mohou některé osoby – zejména starší nebo zdravotně postižené – izolovat v jejich domovech. Odvětví dopravy by také mělo zůstat inteligentní a konkurenceschopné coby součást sociálně spravedlivého přechodu na čistou energii a digitalizace. EHSV posuzuje a hodnotí dopravní politiky EU z hlediska potřeb a zájmů všech skupin evropské občanské společnosti a s přihlédnutím k jejich obavám.

Zapojení aktérů z řad občanské společnosti

Obecně se uznává, že pro dosažení cílů EU v oblasti dopravy je nezbytné větší a inkluzivnější zapojení občanské společnosti jak do tvorby, tak do provádění politik. Sekce TEN zřídila tematickou studijní skupinu na podporu vysoké úrovně účasti a zapojení občanské společnosti v rozhodovacích procesech souvisejících s dopravou.