Skupina ad hoc pro konferenci smluvních stran

EHSV v únoru 2022 vytvořil skupinu ad hoc pro konferenci smluvních stran (COP) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) s cílem zajistit strategičtější, inkluzivnější a trvalejší zapojení EHSV do procesu UNFCCC.

Účelem skupiny ad hoc je posílit účast Výboru na výročních schůzích COP a zároveň zajistit kontinuitustrategické zapojení všech příslušných orgánů EHSV do tohoto procesu. Vytvoření skupiny ad hoc reflektuje průběžnou celoroční činnost EHSV v oblasti klimatu a díky doplňujícím a rozmanitějším prostředkům umožňuje překročit rámec procesu UNFCCC. Zefektivnění úsilí Výboru v oblasti klimatických opatření by posílilo příspěvek EHSV k mezinárodnímu procesu správy v oblasti klimatu, což by přineslo smysluplnější dopady z hlediska cíle klimatické neutrality EU do roku 2050.

Skupinu ad hoc tvoří členové skupiny Zaměstnavatelé, skupiny Zaměstnanci a skupiny Organizace občanské společnosti a dále jeden zástupce mládeže.

Byla pověřena těmito úkoly:

  • seznámit se s procesem UNFCCC a mít přehled o aktuálním vývoji hlavních aspektů jednání; k tomu může být zapotřebí speciální školení pro členy skupiny ad hoc (a pro delegaci EHSV na COP),
  • vypracovat komplexní roční pracovní plán zaměřený především na příští zasedání COP, který bude obsahovat klíčové milníky (stanoviska, akce atp.), identifikuje zúčastněné strany a partnery, stanoví komunikační strategii a určí různé zdroje informací (např. zveřejněné zprávy IPCC),
  • prostřednictvím úzké spolupráce s různými skupinami a útvary EHSV zajistit strategický meziodvětvový přístup a usnadnit koordinaci při zohledňování činnosti COP v rámci činnosti útvarů EHSV a naopak (např. propojení příslušných stanovisek EHSV s dalšími probíhajícími činnostmi),
  • v případech, kde to bude uznáno za vhodné, přispívat k přípravné práci delegace EHSV na COP (členové této delegace mají roční členství a mělo by zde platit pravidlo 50% kontinuity; členem delegace by měl být rovněž další delegát z řad mládeže),
  • koordinovat přípravu usnesení EHSV k COP, jež by mělo být v souladu s prioritami příští COP a s jednáními UNFCCC a které by mělo být přijato nejméně dva měsíce před zasedáním COP,
  • udržovat pravidelnou komunikaci s předsednictvem komise NAT a příslušnými útvary EHSV s cílem zajistit, že proces COP bude zaujímat významné místo v rámci rozhodovacího procesu EHSV,
  • nejméně třikrát ročně podávat zprávy předsednictvu EHSV.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP