Sociální věci

V EU je 25 milionů nezaměstnaných a 122 milionů lidí je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Tato čísla ukazují, že ke zlepšení života evropských občanů je nutná větší hospodářská konvergence. Aktivní politiky trhu práce podporující začlenění sice mají klíčový význam pro to, aby občané získali důstojná pracovní místa, nicméně pro zaručení sociální ochrany pro všechny a pro sociální začleňování těch, kdo jsou ze společnosti stále ještě vyloučeni, jsou rozhodující spravedlivé a účinné systémy sociálního zabezpečení.

Sociální věci se týkají důstojných pracovních míst, sociálního zabezpečení, ochrany a začleňování, snižování chudoby, rovnosti žen a mužů, osob se zdravotním postižením, potřeb dětí a rodin, mladých lidí, starších osob a menšin, např. Romů, přístupu ke zdravotní péči, spravedlnosti, vzdělávání, kultury a sportu, dobrovolnické činnosti a aktivního občanství. Hlavním účelem, který je všem vyjmenovaným dílčím oblastem společný, je to, aby byli lidé v rámci sociální politiky rovnoprávní. Hlavním nástrojem sociální politiky EU je v tomto směru evropský pilíř sociálních práv.

Úzce souvisejícími tématy jsou zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, migrace a azyl a základní a občanská práva, jimiž se zabývá převážně sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC). Středisko pro sledování trhu práce, které působí v rámci sekce SOC, sleduje zejména výzvy, jež ovlivňují pracovní síly a trh práce v Evropě. Těmito specifickými otázkami se zabývají tematické studijní skupiny Práva osob se zdravotním postižením a Začlenění Romů. EHSV navíc svými stanovisky k těmto otázkám vytvořil značné sociální acquis.