Opatření v oblasti klimatu

Přijetí Pařížské dohody o změně klimatu předznamenává novou éru globální spolupráce, v níž se svět zabývá problematikou zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně s cílem udržet nárůst globální teploty pod hranicí 2 °C. EHSV je v otázkách týkajících se klimatu a přispívajících k realizaci Pařížské dohody velmi aktivní a pořádá konference, jejichž účelem je pobídnout občanskou společnost, aby se aktivně zapojila. Výbor vypracovává stanoviska zabývající se širokou škálou záležitostí, k nimž patří např. klimatická spravedlnost, spravedlivý přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo potřeba spolupráce v souvislosti s víceúrovňovou správou v oblasti klimatu se zapojením mnoha zúčastněných stran. EHSV se účastní výročních konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a summitů občanské společnosti věnovaných otázkám klimatu, na nichž se setkávají nestátní činitelé.