Evropská občanská iniciativa

1. dubna 2012 získali evropští občané nové právo, které posiluje jejich vliv, a sice právo předložit evropskou občanskou iniciativu. Tento nástroj byl zaveden článkem 11 Lisabonské smlouvy, podle něhož mohou občané, kterým se podaří shromáždit nejméně jeden milion podpisů z alespoň sedmi členských států, vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla novou evropskou legislativu nebo pozměnila stávající předpisy (nevztahuje se to však na primární právo).

Obecný právní rámec pro evropskou občanskou iniciativu je stanoven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě a jeho přílohách.

EHSV, který je zastáncem práv občanů na účast a tlumočí názory občanské společnosti, myšlenku občanské iniciativy od samého počátku podporoval a zasazoval se o to, aby byl vypracován soubor jednoduchých a srozumitelných pravidel. Dokládají to stanoviska, jež v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou přijal:

EHSV evropskou občanskou iniciativu aktivně prosazuje a podporuje navazování kontaktů mezi zainteresovanými subjekty tím, že každoročně pořádá konferenci – tzv. Den evropské občanské iniciativy – a další informativní semináře na toto téma. Hraje rovněž vedoucí roli v interinstitucionální spolupráci mezi příslušnými orgány a institucemi EU. Stručně řečeno zastává EHSV dvojí úlohu:

  • úlohu prostředníka pro vznikající iniciativy, který coby zástupce občanské společnosti funguje jako platforma pro dialog a informace, umožňuje navazování kontaktů mezi organizátory těchto iniciativ nebo pořádá setkání,
  • úlohu institucionálního poradce, který v rámci své běžné poradní činnosti Komisi poskytuje pomoc ve fázi posuzování evropské občanské iniciativy tím, že se podílí na pořádání veřejných slyšení a/nebo k úspěšné evropské občanské iniciativě v patřičné lhůtě vypracuje stanovisko jako podklad pro posouzení iniciativy ze strany Komise.

Podrobnější informace o tom, co EHSV v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou nabízí, naleznete v příslušné části na našich internetových stránkách. Můžete rovněž nahlédnout do naší publikace Evropský demokratický pas nebo se prostřednictvím našeho kontaktního formuláře obrátit na sekretariát, který má evropskou občanskou iniciativu na starosti.

Veškeré informace o tomto nástroji, včetně souvisejícího postupu, aktuálních zpráv a přehledu úspěšných, probíhajících a minulých iniciativ naleznete na oficiálních internetových stránkách Evropské komise věnovaných evropské občanské iniciativě.

Downloads

European Democracy Passport