ES ekonomikos gaivinimas. Svarbiausia – organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė rezoliuciją, kurioje nurodė, kad organizuotos pilietinės visuomenės organizacijos gali įnešti neįkainojamą indėlį į nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir privalo turėti galimybę pareikšti savo nuomonę šiame procese.

Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai būtų veiksmingesni ir efektyvesni, jei organizuotos pilietinės visuomenės organizacijos būtų įtraukiamos greičiau ir plačiau. Tai pagrindinė vasario mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtos rezoliucijos Organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų procesuose. Kas veiksminga, o kas ne?, pristatytos diskusijoje su EESRK pirmininke Christa Schweng ir už biudžetą ir administravimą atsakingu Europos Komisijos nariu Johannesu Hahnu, mintis.

Komentuodama nuveiktą darbą, Christa Schweng pasakė: „Ši rezoliucija, kurioje analizuojami įvairūs ekonominiai ir visuomeniniai aspektai, mums suteikia galimybę pasiųsti aiškią žinią dėl organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimo svarbos. Ekonomikos gaivinimo planai turi duoti rezultatų, kad būtų iš tikrųjų remiamas atsigavimas po dabartinės krizės, taip pat sąžininga ir teisinga žalioji ir skaitmeninė pertvarka. Antra, pradėjus naudoti lėšas, EESRK nariai gali labai gerai įvertinti, ar pinigai leidžiami veiksmingai ir ar jie pasiekia tas įmones, pilietinės visuomenės organizacijas ir tuos darbuotojus, kuriems jų reikia.“

Johannes Hahn savo ruožtu teigė, kad taisyklės nustatytos ir kad Komisija toliau reikalaus suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo šiuose reformų procesuose: „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) reglamentu skatinamos plataus masto konsultacijos, tvirta sąveika ir bendravimas su vietos ir regionų valdžios institucijomis visais įgyvendinimo etapais. Taip bus užtikrinta reali atsakomybė už planus ir sudarytos palankesnės sąlygos sėkmingam jų įgyvendinimui. Konkrečiau, valstybės narės turi mums pranešti, kaip plane atsižvelgta į jūsų, kaip pilietinės visuomenės atstovų, indėlį.“

 

Komiteto rezoliucija

Rezoliuciją parengė EESRK nariai Gonçalo Lobo Xavier (Darbdavių grupė), Javier Doz Orrit (Darbuotojų grupė) ir Luca Jahier (grupė „Įvairovė Europa“). Jie koordinavo 27 delegacijų, kurių kiekvieną sudarė po tris narius, stebėjusių organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimą rengiant, įgyvendinant ir vertinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, darbą.

Kalbėdamas diskusijų metu L. Jahier įspėjo, kad „nepaisant Komisijos ir Europos Parlamento pastangų bei EGADP reglamento, daugelyje šalių pilietinės visuomenės dalyvavimas yra nepakankamas. EESRK ragina šią padėtį ištaisyti jau dabar, taip pat stebėsenos ir įgyvendinimo etapais“.

Jam pritarė ir G. Lobo Xavier, kuris teigė: „Tai, kad reikia pilietinę visuomenę įtraukti į ekonomikos gaivinimo planus, nėra EESRK retorika ar užsispyrimas. Būtina užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl ekonomikos augimo ir vykdant politiką didžiausias dėmesys būtų skiriamas realiems visuomenės sveikatos ir ekonominio bei socialinio atsigavimo uždaviniams.“

J. Doz Orrit pabrėžė: „Investicijos į žaliąją ekonomiką, skaitmeninimą ir teisingą pertvarką turi būti nukreiptos į gamybos modelio pokyčius, kuriant socialiai glaudesnę visuomenę, ir į valstybių konvergenciją.“

 

Nacionalinių planų įgyvendinimas: pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimas

Priimdamas šią rezoliuciją, Komitetas siunčia aiškią žinią dėl organizuotos pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo vykdant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo veiklą svarbos ir rengiasi pateikti bendros informacijos pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuris vyks 2021 m. kovo 25–26 d.

Ateityje, kituose programos „Next Generations EU“ etapuose, kai reikės įvertinti nacionalinių EGADP įgyvendinimą ir jų poveikį valstybių narių ekonomikai ir visuomenei, reikės dar kartą konsultuotis su pilietinės visuomenės organizacijomis.

ES atsakas į COVID-19 krizę, gaivinimo plano mastas, jo finansavimo nuostatos, taip pat gebėjimas įtraukti pilietinę visuomenę į jo įgyvendinimą gali būti nauju puslapiu Europos projekto istorijoje. Akivaizdžiai politinei krizei pasibaigus tai galėtų tapti postūmiu esminiam ir teigiamam Europos integracijos procesui.

Tačiau tam turi būti sėkmingai įgyvendinti plano tikslai. ES laukia dideli iššūkiai, o pilietinės visuomenės dalyvavimas gali padėti sėkmingai juos įveikti.

Downloads

EU recovery – Involvement of organised civil society is key