Sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN)

Zásadním předpokladem dobrých životních podmínek evropských občanů a fungování jednotného trhu jsou mobilita, transevropské sítě, rozvoj informační společnosti, energetiky a služeb obecného zájmu. Všemi těmito tématy se zabývá sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN).

Stanoviska jsou výsledkem úzké spolupráce s dalšími evropskými orgány a institucemi, příslušnými zainteresovanými stranami a organizacemi zastupujícími občanskou společnost, kterých se tyto otázky týkají.

Činnost sekce TEN zahrnuje:

  • stanoviska – na základě hloubkových analýz a procesu budování konsenzu napomáhá EHSV tomu, aby evropské politiky více odpovídaly očekáváním evropské občanské společnosti;
  • zprávy o projektech;
  • studie;
  • úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, členskými státy a evropskými organizacemi občanské společnosti;
  • pořádání akcí k příslušným tématům – veřejných slyšení, konferencí a setkání za účasti odborníků, tvůrců politik, zainteresovaných subjektů a široké veřejnosti;
  • aktivní účast členů sekce TEN na klíčových akcích pořádaných externími organizacemi.

Sekce TEN má rovněž tematické studijní skupiny Energetika, Doprava a Služby obecného zájmu, jejichž úkolem je monitorovat vývoj a přispívat k diskusi o těchto oblastech politiky na evropské úrovni.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report