Skupina ad hoc Rovnost

Skupina ad hoc Rovnost byla oficiálně zřízena v roce 2020 s cílem podporovat v EHSV průřezovou kulturu rovnosti, včetně všech aspektů souvisejících s touto zásadou, zejména rovnost žen a mužů.

Tato skupina zajišťuje a prosazuje rovnost prostřednictvím celé řady činností:

  • vypracovává návrhy na opatření a předkládá doporučení předsednictvu EHSV na podporu rovnosti,
  • každoročně přezkoumává výsledky opatření zaměřených na podporu rovnosti a nediskriminace, které Výbor provádí,
  • zajišťuje, aby byly zásady rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů a nediskriminace, dodržovány v souvislosti se jmenováním do různých funkcí, jako je funkce předsedy, místopředsedy a členů předsednictva EHSV, i se jmenováním zpravodajů, spoluzpravodajů a členů studijních skupin v rámci skupin,
  • zveřejňuje údaje o činnostech podporujících rovnost,
  • zajišťuje začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do politik Výboru,
  • pořádá tematická setkání s významnými řečníky za účelem projednání otázek nerovnosti a výměny osvědčených postupů na podporu spravedlnosti, rovnosti a transparentnosti.

Tato skupina se skládá z 12 členů, přičemž každá ze tří skupin jmenuje čtyři členy, kteří ji zastupují. Od poslední obměny v polovině funkčního období předsedá skupině Sif Holst (skupina III) a místopředsedkyněmi jsou Maria Nikolopoulou (skupina II) a Dolores Sammut Bonnici (skupina I).

Skupina funguje otevřeným a inkluzivním způsobem a k problematice rovnosti zaujímá průřezový přístup. Na konci každého funkčního období předkládá předsednictvu Výboru zprávu, v níž popíše činnost a návrhy skupiny a zhodnotí pokrok dosažený v rámci EHSV v souvislosti s dodržováním zásady rovnosti.

Funkci sekretariátu pro podporu činnosti skupiny zastává ředitelství A, oddělení pro registraci a legislativní plánování, sektor pro předsednictvo a skupiny ad hoc. Bližší informace získáte na adrese registry@eesc.europa.eu.


Sif Hoslt, Ioannis Vardakastannis