ZÁJMOVÁ SKUPINA SVOBODNÁ POVOLÁNÍ

This page is also available in

V září 2017 EHSV formálně zřídil zájmovou skupinu Svobodná povolání, jež sdružuje členy EHSV, kteří zastupují profesní organizace nebo sami danou profesi vykonávají. Zájmovou skupinu tvoří členové pocházející z členských států v severní, jižní, východní i západní části Evropské unie.

Zájmová skupina se schází třikrát ročně s cílem sledovat a projednávat nejnovější vývoj v oblasti politiky a právních předpisů na evropské úrovni, který se dotýká výkonu svobodných povolání. V minulosti se touto činností zabývali členové v rámci zájmové skupiny, jejímiž členy byli rovněž představitelé odvětví mikropodniků, malých a středních podniků a řemesel. Rozhodnutí vytvořit pro svobodná povolání samostatnou zájmovou skupinu je dokladem odhodlání dosáhnout samotného cíle této zájmové skupiny, tj. zajistit, aby byla svobodná povolání vykonávána na společném základě a mohla tak v nadcházejících letech v Evropské unii plně rozvinout svůj potenciál. V tomto ohledu lze mimořádnou schůzi skupiny Organizace občanské společnosti v Římě na téma „Svobodná povolání – hybná síla rozvoje Evropy: směrem k Evropskému manifestu svobodných povolání“ považovat za základní kámen pro činnost této zájmové skupiny a příspěvek k pracovním metodám platforem, díky němuž se budou moci evropské zainteresované strany na tomto procesu podílet.

Zájmová skupina každoročně pořádá „Den svobodných povolání“, který bývá věnován otázkám, jež mají na výkon svobodných povolání zvlášť velký dopad (například digitalizace a umělá inteligence).

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society