Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)

Poradní komise pro průmyslové změny (s francouzskou zkratkou CCMI – Commission consultative des mutations industrielles) se zabývá průmyslovými změnami v široké řadě odvětví, sleduje jejich vývoj a zkoumá je z hlediska hodnot evropského hospodářského a sociálního modelu.

CCMI je následníkem poradního výboru ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) od jeho zrušení dne 23. července 2002. Byla zřízena jako samostatný orgán v rámci EHSV a oblast její působnosti zahrnuje všechna průmyslová odvětví ve výrobě i službách.

CCMI tvoří členové EHSV a externí delegáti.

Delegáty jmenuje EHSV z řad odvětvových sdružení zastupujících organizovanou občanskou společnost na evropské úrovni.

Předsedou CCMI je člen EHSV, místopředsedou je delegát.

Úkolem CCMI je:

  • pokračovat ve zkoumání těch oblastí odvětví uhlí a oceli a jejich výrobních a spotřebních řetězců, v nichž je EU aktivní;
  • zabývat se dopadem průmyslových změn na další odvětví průmyslu a služeb a obecněji např. i na zaměstnanost, sociální a strukturální politiku, udržitelný rozvoj, transformaci energetiky atd.;
  • v poslední době též zkoumat digitální průmyslové změny a jejich dopad na průmyslová odvětví a společnost, např. co se týče služeb a finančnictví, automobilového průmyslu, zdravotnictví a dopadu digitálních průmyslových změn na profesní přípravu na pracovišti, vzdělávání, partnerství soukromého a veřejného sektoru, sociální a občanský dialog a obecného přechodu od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0.

CCMI může vyjadřovat své názory prostřednictvím povinných stanovisek vypracovaných v souladu s ustanoveními Smlouvy, nepovinných a průzkumných stanovisek na žádost Evropského parlamentu, Rady a Komise, stanovisek z vlastní iniciativy a informačních zpráv a pořádáním konferencí a slyšení.

CCMI udržuje úzké pracovní vztahy s ostatními orgány, institucemi a agenturami EU a s organizacemi působícími v celé řadě oblastí.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports