Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)

This page is also available in

Poradní komise pro průmyslové změny (s francouzskou zkratkou CCMI – Commission consultative des mutations industrielles) se zabývá průmyslovými změnami v široké řadě odvětví, sleduje jejich vývoj a zkoumá je z hlediska hodnot evropského hospodářského a sociálního modelu.

CCMI je následníkem poradního výboru ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) od jeho zrušení dne 23. července 2002. Byla zřízena jako samostatný orgán v rámci EHSV a oblast její působnosti zahrnuje všechna průmyslová odvětví ve výrobě i službách.

CCMI tvoří členové EHSV a externí delegáti.

Delegáty jmenuje EHSV z řad odvětvových sdružení zastupujících organizovanou občanskou společnost na evropské úrovni.

Předsedou CCMI je člen EHSV, místopředsedou je delegát.

Úkolem CCMI je:

  • pokračovat ve zkoumání těch oblastí odvětví uhlí a oceli a jejich výrobních a spotřebních řetězců, v nichž je EU aktivní;
  • zabývat se dopadem průmyslových změn na další odvětví průmyslu a služeb a obecněji např. i na zaměstnanost, sociální a strukturální politiku, udržitelný rozvoj, transformaci energetiky atd.;
  • v poslední době též zkoumat digitální průmyslové změny a jejich dopad na průmyslová odvětví a společnost, např. co se týče služeb a finančnictví, automobilového průmyslu, zdravotnictví a dopadu digitálních průmyslových změn na profesní přípravu na pracovišti, vzdělávání, partnerství soukromého a veřejného sektoru, sociální a občanský dialog a obecného přechodu od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0.

CCMI může vyjadřovat své názory prostřednictvím povinných stanovisek vypracovaných v souladu s ustanoveními Smlouvy, nepovinných a průzkumných stanovisek na žádost Evropského parlamentu, Rady a Komise, stanovisek z vlastní iniciativy a informačních zpráv a pořádáním konferencí a slyšení.

CCMI udržuje úzké pracovní vztahy s ostatními orgány, institucemi a agenturami EU a s organizacemi působícími v celé řadě oblastí.

Downloads

General introduction of the CCMI and current main orientations

General introduction of the CCMI and current main orientations

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports