Udržitelný rozvoj

V září 2015 přijali světoví lídři agendu OSN Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, jež zavádí soubor cílů udržitelného rozvoje zaměřených na skoncování s chudobou, ochranu planety, zajištění ochrany lidských práv a zaručení prosperity pro všechny. Přijetí této agendy představuje historický posun směrem k novému paradigmatu, neboť agenda usiluje o odstranění hospodářských a sociálních rozdílů a rozdílů v oblasti životního prostředí všeobecným a integrovaným způsobem. Tento proces plně odráží evropské hodnoty sociální spravedlnosti, demokratické správy věcí veřejných a sociálně-tržního hospodářství, jakož i ochranu životního prostředí.

Prostřednictvím Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR) propagujeme Evropu, která půjde celému světu příkladem tím, že plně přijme Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a bude ji provádět.

Konkrétně jsme jako klíčové pro transformační změnu vedoucí k udržitelnému rozvoji v EU určili následující oblasti politik:

  • spravedlivý přechod na nízkouhlíkovou, oběhovou ekonomiku účinně využívající zdroje;
  • přechod ke společnosti a hospodářství podporujícím sociální začlenění – důstojná práce a lidská práva;
  • přechod k udržitelné výrobě a spotřebě potravin;
  • investice do inovací a dlouhodobé modernizace infrastruktury a podpora udržitelných podniků;
  • zajištění přínosnosti obchodu pro globální udržitelný rozvoj.

SSUR se zabývá všemi těmito přechody soudržným a integrovaným způsobem, aby se optimalizovaly společenské výhody.