Finanční služby a kapitálové trhy

EU reagovala na hospodářskou a finanční krizi, která začala v roce 2008, řadou reforem k zajištění stability finančního trhu a k posílení dohledu nad finančními trhy. Jednou z hlavních priorit Evropské unie je podpora tvorby pracovních míst, růstu a investic. Je proto nezbytné vytvořit pevný základ pro takový finanční systém EU, jenž bude růstu, vytváření pracovních míst a investicím napomáhat. Finanční sektor musí plnit svou úlohu, kterou je financovat reálnou ekonomiku.

Klíčovou iniciativou pro dosažení tohoto cíle je vytvoření unie kapitálových trhů, jejímž účelem je zajistit v zájmu podniků a spotřebitelů rozvoj dobře regulovaných, stabilních, účinných a celosvětově konkurenceschopných finančních trhů. Rovněž je důležité dokončit bankovní unii coby součást procesu prohlubování HMU, a posílit tak odolnost EU vůči krizím a ochranu vkladatelů.

Postoj EHSV k finančním službám a kapitálovým trhům

EHSV považuje harmonizovaný, holistický a integrovaný přístup v oblasti regulace finančního odvětví za důležitý pro vytvoření spravedlivějších podmínek mezi finančními institucemi i mezi členskými státy, jakož i pro snížení rizik ve finančním sektoru. Reformní opatření musí přispět k posílení evropského obezřetnostního rámce a rámce pro řešení krize bank a dalších finančních subjektů. Další sdílení rizik v bankovní unii musí být doprovázeno dalším snižováním rizik. EHSV je přesvědčen, že unie kapitálových trhů může účinně přispět k zdravému a stabilnímu hospodářskému oživení v jednotnějším regulačním prostředí.