Politika soudržnosti a regionální a městská politika

Regionální politika EU je hlavní investiční politikou EU. Je zaměřena na všechny regiony a města v Evropské unii s cílem podpořit vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost podniků, hospodářský růst, udržitelný rozvoj a zlepšit kvalitu života občanů.

Za účelem dosažení těchto cílů a řešení různorodých rozvojových potřeb ve všech regionech EU bylo na politiku soudržnosti v období 2014–2020 vyčleněno 351,8 miliardy EUR, což je téměř třetina celkového rozpočtu EU. Základní zásadou EU je solidarita a regionální politika ji uvádí do praxe, a to zejména v regionech, které zaostávají, které jsou závažně znevýhodněny demografickými podmínkami nebo které jsou zeměpisně znevýhodněny, jako jsou např. ostrovní, přeshraniční a horské regiony. Politika soudržnosti a regionální politika se vztahují rovněž na nejvzdálenější regiony a městské oblasti.

EHSV a regionální a městská politika

EHSV podporuje úsilí EU v oblasti regionální politiky s cílem posílit solidaritu a podpořit rozvoj. Stanoviska EHSV vždy vyzdvihovala aktivní úlohu této politiky při posilování soudržnosti mezi jednotlivými regiony EU. EHSV je zastáncem zásady partnerství a pomáhá zajistit její uvádění do praxe. Nad rámec svých stanovisek je EHSV prostřednictvím svých členů aktivní v diskusích s občanskou společností a při podpoře jejích činností. Existuje také velký zájem na posilování územní spolupráce, která by přesahovala správní hranice a reagovala na skutečné potřeby, které vyvstávají na místní úrovni (například v makroregionálních a funkčních městských oblastech). EHSV aktivně podporuje a propaguje evropské iniciativy ve prospěch rozvoje a integrace městských oblastí napříč Evropskou unií.