POLITIKA SOUDRŽNOSTI A REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

This page is also available in

Regionální politika EU je investiční politikou, jež usiluje o zmenšování hospodářských, sociálních a územních rozdílů v EU a o podporu soudržnosti, růstu a zaměstnanosti. Investice přidělené v jejím rámci, jež pro období 2014–2020 dosáhly výše 351,8 miliard EUR, jsou využívány k provádění strategie Evropa 2020. Základní zásadou EU je solidarita a regionální politika ji uvádí do praxe, a to zejména v regionech, které zaostávají, které jsou závažně znevýhodněny demografickými podmínkami nebo které jsou zeměpisně znevýhodněny, jako jsou např. ostrovní, přeshraniční a horské regiony. Politika soudržnosti a regionální politika se vztahují rovněž na nejvzdálenější regiony a městské oblasti.

EHSV a regionální a městská politika

EHSV podporuje úsilí EU v oblasti regionální politiky s cílem posílit solidaritu a podpořit rozvoj. Stanoviska EHSV vždy vyzdvihovala aktivní úlohu této politiky při posilování soudržnosti mezi jednotlivými regiony EU. EHSV je zastáncem zásady partnerství a pomáhá zajistit její uvádění do praxe. Nad rámec svých stanovisek je EHSV prostřednictvím svých členů aktivní v diskusích s občanskou společností a při podpoře jejích činností. Existuje také velký zájem na posilování územní spolupráce, která by přesahovala správní hranice a reagovala na skutečné potřeby, které vyvstávají na místní úrovni (například v makroregionálních a funkčních městských oblastech). EHSV aktivně podporuje a propaguje evropské iniciativy ve prospěch rozvoje a integrace městských oblastí napříč Evropskou unií.