ELi majanduse taastumine – organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine on keskse tähtsusega

This page is also available in

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu resolutsiooni, milles rõhutatakse, et kodanikuühiskonna organisatsioonid võivad anda hindamatu panuse riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse ning neil peab olema selles protsessis sõnaõigus.

Riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad oleksid tõhusamad ja tulemuslikumad, kui kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamine oleks kiirem ja ulatuslikum. See on komitee resolutsiooni „Organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse – mis toimib ja mis mitte?“ põhisõnum. Resolutsioon võeti vastu komitee täiskogu veebruari istungjärgul ning seda tutvustati arutelul, millel osalesid komitee president Christa Schweng ja Euroopa Komisjoni eelarve ja halduse volinik Johannes Hahn.

Tulemust kommenteerides ütles Christa Schweng: „Resolutsioonis analüüsitakse erinevaid majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte ning see annab meile võimaluse saata selge sõnum, et kodanikuühiskonna kaasamine on keskse tähtsusega. Taastekavad peavad andma tulemusi, et tõeliselt toetada praegusest kriisist taastumist ning ausat ja õiglast rohe- ja digipööret. Kui fondid on kasutusele võetud, on komitee liikmetel teise sammuna väga hea võimalus hinnata, kas raha kulutatakse tõhusalt ning kas see jõuab abivajavate ettevõtjate, töötajate ja kodanikuühiskonna organisatsioonideni.“

Johannes Hahn märkis, et eeskirjad on paigas ja et komisjon nõuab jätkuvalt sidusrühmade kaasamist nendesse reformiprotsessidesse: „Taaste- ja vastupidavusrahastu määrus soodustab ulatuslikke konsultatsioone, tihedat suhtlust ning teabevahetust kohalike ja piirkondlike omavalitsustega rakendamise kõigis etappides. Seeläbi tekkib tõeline omavastutus kavade suhtes ja see hõlbustab nende edukat rakendamist. Täpsemalt öeldes, liikmesriigid peavad meid teavitama sellest, kuidas Teie kui kodanikuühiskonna esindajate panus on kavas kajastatud.“

 

Komitee resolutsioon

Resolutsiooni koostasid komitee liikmed Gonçalo Lobo Xavier (tööandjate rühm), Javier Doz Orrit (töötajate rühm) ja Luca Jahier (Euroopa mitmekesisuse rühm). Nad kooskõlastasid 27 kolmeliikmelise delegatsiooni tööd. Delegatsioonid jälgivad organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamist riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse, rakendamisse ja hindamisse.

Arutelu käigus kõneledes hoiatas Luca Jahier:„Hoolimata komisjoni ja Euroopa Parlamendi jõupingutustest ning taaste- ja vastupidavusrahastu määrusest ei ole kodanikuühiskonna osalemine paljudes riikides piisav. Komitee nõuab olukorra parandamist nii praeguses kui ka järelevalve- ja rakendamisetapis.“

Sama arvamust toetas ka Gonçalo Lobo Xavier, kes märkis: „Kodanikuühiskonna kaasamine taastekavadesse ei tähenda komitee retoorikat ega kangekaelsust. Tarvis on tagada, et majanduskasvuga seotud otsuste ja meetmete keskmes oleksid rahvatervise ning majandusliku ja sotsiaalse taastumisega seotud tegelikud probleemid.“

Lõpetuseks rõhutas Javier Doz Orrit: „Investeeringud rohelisse majandusse ja digiteerimisse ning õiglastesse üleminekutesse peavad olema suunatud tootmismudeli muutmisele, millega kaasneb tugevam sotsiaalne ühtekuuluvus ja riikidevaheline lähenemine“.

 

Riiklike kavade rakendamine: kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamine

Kõnealuse resolutsiooni vastuvõtmisega saadab komitee jõulise sõnumi selle kohta, kui oluline on kaasata kodanikuühiskonna organisatsioonid taaste- ja vastupanuvõime alasesse töösse, andes ühise panuse 25.–26. märtsil 2021 toimuvale kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ järgmistes etappides, kui tuleb hinnata riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamist ja nende mõju liikmesriikide majandusele ja ühiskonnale, tuleb tulevikus taas konsulteerida kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Viis, kuidas EL reageerib COVID-19 kriisile, taastekava tähendus, kuidas seda rahastada ning võime kaasata kodanikuühiskond selle rakendamisse, võivad saada Euroopa projekti pöördepunktiks. See võib tähendada liikumist ilmsest poliitilisest kriisist kaugeleulatuva ja positiivse sammuni Euroopa integratsiooni protsessis.

Kuid selleks peab kava rakendamine olema edukas selle eesmärkide saavutamisel. ELil on palju kaalul  ning kodanikuühiskonna osalemine võib selle edule oluliselt kaasa aidata.

Downloads

ELi majanduse taastumine – organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine on keskse tähtsusega

See also