Základní práva a občanská práva

EU není jen společným trhem. Je unií společných hodnot, které utvářejí evropskou identitu. Tyto hodnoty jsou zakotveny ve Smlouvě o Evropské unii a patří k nim i práva, svobody a zásady stanovené v Listině základních práv: „[Unie ...] se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.“

Listina shrnuje do jediného dokumentu všechna osobní, občanská, politická, ekonomická a sociální práva, jichž požívají občané v EU a která platí pro orgány a instituce EU a členské státy při provádění právních předpisů EU.

Každý státní příslušník členského státu je automaticky občanem Evropské unie, nad rámec své vlastní státní příslušnosti. K právům vyplývajícím z občanství EU patří mj. právo svobodně se pohybovat a pobývat na území EU. Skupina jednoho milionu občanů EU se může přímo obrátit na Evropskou komisi a navrhnout určitou iniciativu (evropská občanská iniciativa).

EHSV se velmi aktivně zasazuje o prosazování základních práv, právního státu a demokracie, a zejména o potírání diskriminace na základě rasy, etnického původu, zdravotního postižení či pohlaví.