Транспорт

Динамична и амбициозна политика

Транспортът е сектор от жизненоважно значение за Европа. Той включва една от най-важните области на действие на ЕС и оказва голямо въздействие върху социалното и екологичното благосъстояние както в градовете, така и в селските райони. Всяка година секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN) изготвя, редица становища, посветени на транспорта.

Напредъкът в транспортния сектор очевидно е свързан с изграждането на по-добра и по-екологосъобразна инфраструктура, която ще даде тласък на икономическия растеж и на търговията. Но това означава и намаляване на емисиите на CO2 и на потреблението на енергия, и справяне с претоварването и липсата на достъп, която може до доведе до изолация на отделни лица – особено възрастни хора и хора с увреждания – принудени да остават в домовете си. Освен това транспортният сектор би трябвало да остане конкурентоспособен в рамките на социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация. Комитетът разглежда и оценява транспортните политики на ЕС от гледна точка на потребностите и интересите на всички групи на европейското гражданско общество.

Включване на гражданското общество

Общопризнато е, че постигането на амбициите на ЕС в областта на транспорта изисква по-силно и по-приобщаващо участие на гражданското общество както в изготвянето, така и в изпълнението на политиките. Секция TEN създаде тематична проучвателна група с цел насърчаване на висока степен на участие и ангажираност от страна на гражданското общество в процесите на вземане на решения, свързани с транспорта.