ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ, РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

Регионалната политика на ЕС е основната инвестиционна политика на ЕС. Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз и има за цел да оказва подкрепа на създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическия растеж, устойчивото развитие и подобряването на качеството на живот на гражданите.

За постигането на тези цели и в отговор на различните нужди за развитие във всички региони на ЕС за периода 2014—2020 г. за политиката на сближаване са заделени 351,8 милиарда евро — почти една трета от общия бюджет на ЕС. Солидарността е основен принцип на ЕС и регионалната политика го прилага на практика, особено в изоставащите, засегнатите от неблагоприятни демографски условия или необлагодетелстваните в географско отношение региони, каквито са островните, трансграничните и планинските. Политиката на сближаване и регионалната политика обхващат и най-отдалечените региони и градските райони.

ЕИСК и регионалната и селищната политика

ЕИСК подкрепя усилията на регионалната политика на ЕС да укрепва солидарността и да насърчава развитието. В неговите становища винаги се изтъква активната роля на политиката за засилване на сближаването между различните региони на ЕС. ЕИСК се застъпва за принципа на партньорство и допринася за неговото прилагане на практика. Освен чрез становищата си, ЕИСК работи проактивно и чрез своите членове, които участват в дискусии и подкрепят дейностите на гражданското общество. Налице е и силен интерес към засилване на териториалното сътрудничество, което минава отвъд административните граници и търси решения в отговор на реалните нужди на местно равнище (например в макрорегионите и функционалните градски райони). ЕИСК подкрепя активно и призовава за осъществяването на европейски инициативи в служба на развитието и интеграцията на градските райони в целия Европейски съюз.