You are here

Категория „Потребители и околна среда“

Понастоящем категория „Потребители и околна среда“ се състои от 22 членове, като всички са част от група „Други интереси“ (ІІІ група), а повечето представляват организации на потребителите и екологични организации или са експерти в тези области.

Основната цел на тази категория е да обсъжда документи, предложени от Европейската комисия, и да следи за това правата на потребителите и опазването на околната среда да се вземат предвид във всички дейности на ЕИСК. Тя представлява форум, на който участниците обсъждат политиките, прилагани в техните страни.

Категория „Потребители и околна среда“ определи двама говорители – испанеца Бернардо Ернандес Батайер, генерален секретар на Асоциацията на ползвателите на комуникационни услуги, който отговаря за въпросите, свързани с потребителите, и ирландеца Килиън Лоън, изпълнителен директор на фондация „Екологична икономика“, който отговаря за въпросите на околната среда. И двамата са членове на ІІІ група.

Секретариатът на категорията се осигурява  от група „Други интереси“. Категория „Потребители и околна среда“ работи в много тясно сътрудничество с категория „Земеделски производители“.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules