Категория „МСП, занаяти и семейни предприятия“

This page is also available in

Понастоящем категория „МСП, занаяти и семейни предприятия“ се състои от членове на Комитета, които принадлежат към група „Други интереси“ и група „Работодатели“.

Секретариатът на категорията се осигурява от група „Работодатели“.

Приоритети:

Основната цел на категорията е да наблюдава всички аспекти на политиката за МСП, със специално внимание върху специфичните нужди на занаятите и семейните предприятия. Искаме да поставим акцент върху тези значими икономически и социални субекти.

През последното десетилетие МСП спомогнаха за запазването на инвестициите, като в същото време поддържаха равнището на заетост и се справяха, често с цената на големи затруднения, с финансовите ограничения на кредитния пазар и нелоялно забавените плащания

Въпреки това МСП продължават да бъдат истинският гръбнак на европейската икономика. През последните години се изправиха пред нови икономически и индустриални промени, а в близко бъдеще ще трябва да се справят с многобройни предизвикателства. Необходими са иновации, цифровизация, професионални умения и по-лесен достъп до финансовите пазари. Свръхрегулирането и административната тежест би трябвало значително да се намалят.

Трябва да се промени остарялото определение на МСП, така че да отговаря на сегашното многообразно лице на този вид предприятия.

Междувременно понятието „занаяти“ е друг проблем, с който трябва да се занимаем. Трябва да разглеждаме предприятията, занимаващи се със занаяти, като носители на предприемаческите ценности на традиционното производство. И като такива тяхната големина не би трябвало да е определяща за това дали те могат да бъдат (юридически) класифицирани като занаятчийски предприятия.