Данъчно облагане

This page is also available in

Основната цел на данъчното облагане е да генерира приходи за правителствата; то обаче засяга и други ключови области на политиката като конкуренцията, заетостта и инвестициите.

Данъците се събират от физически лица и дружества, като с тях се облагат приходите, потреблението, богатството, собствеността или определени икономически дейности. Неплащането на данъци се наказва от закона.

Данъчното облагане е ценен инструмент за публичните органи, тъй като с него може да се влияе на поведението на икономическите участници. Затова държавите членки защитават прерогативите си в тази област, което затруднява хармонизацията на равнище ЕС. Не бива да се забравя, че всички европейски законодателни актове в областта на данъчното облагане изискват единодушие в Съвета.

Поради широкото въздействие на данъчното облагане, държавите членки понякога запазват, в интерес на конкурентоспособността, някои данъчни мерки, които по общо мнение вредят на ЕС като цяло.

ЕИСК за данъчното облагане

ЕИСК е на мнение, че държавите членки подценяват степента на данъчна хармонизация, необходима за ефективното функциониране на Икономическия и паричен съюз, и че трябва да се постигне по-голям напредък. ЕИСК подкрепя идеята за по-голяма хармонизация и съгласуване като начин да се премахнат данъчните пречки пред трансграничната търговия на вътрешния пазар. Необходимо е по-активно и по-широко сътрудничество между държавите членки за ограничаване на данъчните измами и укриването на данъци, включително на агресивното данъчно планиране. Що се отнася до косвените данъци, ЕИСК подкрепя създаването на стабилно единно европейско пространство на ДДС.