Секция „Единен пазар, производство и потребление“ (INT)

This page is also available in

Секция „Единен пазар, производство и потребление“ (INT) се занимава с широк кръг области на политика, свързани с промишлеността, конкуренцията, услугите, малките и средните предприятия (МСП) и предприятията от социалната икономика. Тя обсъжда и приема становища, посветени на научните изследвания и иновациите, защитата на потребителите, нововъзникващите икономически тенденции като икономиката на споделянето и по принцип – на политиките за единния пазар.

Секцията провежда публични изслушвания по особено важни за единния пазар въпроси, за да чуе мнението на възможно най-широк кръг организации на гражданското общество. Всяка година от 1999 г. насам тя организира и знаковата за Комитета проява Европейски ден на потребителите.

Секцията разполага и с Обсерватория на единния пазар (ОЕП), която наблюдава неговото развитие и предлага начини за премахване на пречки или въвеждане на подобрения. Временна проучвателна група „Предприятия от социалната икономика“ – сфера, която също попада в правомощията на секцията, координира позицията на Комитета относно този все по-значим икономически отрасъл.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence