Социални въпроси

This page is also available in

В ЕС има 25 милиона безработни и 122 милиона души, изложени на риск от бедност или социално изключване. Тези данни налагат необходимостта от по-силно икономическо сближаване с цел подобряване на качеството на живот на европейските граждани. Приобщаващите и активни политики на пазара за труда са от решаващо значение, за да могат хората да намерят достойни работни места, а справедливите и ефективни системи за социална закрила са жизненоважни за гарантирането на социална закрила за всички и социално приобщаване на онези, които все още са изключени от обществото.

Социалните въпроси включват достойните работни места, социалната сигурност, закрила и приобщаване, намаляването на бедността, равенството между половете, хората с увреждания, нуждите на децата и семействата, младежта, възрастните хора и малцинствата, като например ромите, достъпа до здравеопазване, правосъдие, образование, култура и спорт, доброволческата дейност и активното гражданство. Основната насоченост на тази проблематика, която е обща за всички подобласти, е поставянето на хората, на равни начала, в центъра на социалната политика, чийто основен политически инструмент на равнище ЕС е европейският стълб на социалните права.

Тясно свързани теми са заетостта, образованието и обучението, миграцията и убежището, както и основните и гражданските права, които също влизат в сферата на компетентност на секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC). Обсерваторията на пазара на труда на секция SOC наблюдава конкретно промените, засягащи работната сила и пазара на труда в Европа. С тези конкретни въпроси се занимават тематични проучвателни групи „Права на хората с увреждания“ и „Приобщаване на ромите“. Освен това със своите становища в тази област ЕИСК създаде значителен набор от социални придобивки.