Ad hoc група „Равенство“

Ad hoc група „Равенство“ беше официално създадена през 2020 г. с цел насърчаване на хоризонтална култура на равенство в рамките на ЕИСК, включително всички аспекти на този принцип и по-специално равенството между половете.

Ad hoc група „Равенство“ гарантира и насърчава равенството чрез широк спектър от дейности:

  • изготвяне на предложения за действие и отправяне на препоръки към Бюрото на ЕИСК в подкрепа на равенството;
  • ежегоден преглед на резултатите от въведените от Комитета мерки за насърчаване на равенството и недискриминацията;
  • гарантиране, че принципите на равенство, включително равенство между половете и недискриминация, се зачитат и спазват при назначаването на различни длъжности, например тези на председателя, заместник-председателя и членовете на Бюрото на ЕИСК, както и при определянето на докладчиците, съдокладчиците и членовете на проучвателните групи в рамките на групите;
  • публикуване на данни за дейностите за укрепване на равенството;
  • гарантиране на интегрирането на принципа на равенство между половете в политиките в Комитета;
  • организиране на тематични срещи с изтъкнати оратори за обсъждане на въпроси, свързани с неравенството, и обмен на най-добри практики за насърчаване на справедливостта, равенството и прозрачността.

Група „Равенство“ се състои от 12 членове, като всяка от трите групи определя четирима членове, които да я представляват. След последното обновяване на състава в средата на мандата групата се председателства от Sif Holst (III група), а двамата заместник-председатели са Maria Nikolopoulou (II група) и Dolores Sammut Bonnici (I група).

Групата работи по открит и приобщаващ начин с хоризонтален подход към равенството. В края на всеки мандат ad hoc група „Равенство“ представя на Бюрото на Комитета отчет, в който се посочват дейностите и предложенията на групата и се прави преглед на напредъка, постигнат в ЕИСК по отношение на спазването на принципа на равенство.

Работата на ad hoc група „Равенство“ се подпомага от секретариат, осигуряван от Дирекция А, отдел „Административно обслужване и законодателно планиране“, сектор „Бюро и ad hoc групи“. За повече информация се свържете с registry@eesc.europa.eu.


Sif Hoslt, Ioannis Vardakastannis