Енергетика

В миналото голяма част от енергийните доставки на Европа идваха нерядко от скъпи и замърсяващи източници, често внос от трети страни. Този модел вече не е устойчив. Изменението на климата кара обществото да намалява емисиите на парникови газове, но същевременно енергийната сигурност на Европа продължава да бъде изложена на риск.

Какви са целите на ЕИСК във връзка с енергийната политика?

  • Да се поставят открито социалните проблеми, свързани с промените в производството и използването на енергийните ресурси
  • Да се даде възможност на промишлеността да се възползва от технологичните и икономическите възможности на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии, като същевременно се отговори на опасенията, свързани с повишаването на енергийните разходи, нарушенията на пазара и надеждността на енергийните доставки
  • Да се защитават интересите на потребителите, по-специално на уязвимите групи, изложени на риск от енергийна бедност, по отношение на достъпа до енергия, цените и възможността за избор, като им се даде възможност да се превърнат в активни участници на пазара
  • Да се гарантира, че гражданите участват в разработването на енергийната политика на ЕС.

Как Комитетът преследва тези цели?

ЕИСК се ангажира с енергийните политики на ЕС, особено с идеята на Европейската комисия за „Енергиен съюз“ посредством своите становища, прояви и Европейския енергиен диалог.

  • След стартирането на енергийния съюз през 2015 г. ЕИСК изготви редица становища, по-специално в отговор на важни пакети с предложения за мерки в енергийната област, като например пакета „Чиста енергия за всички европейци“.
  • ЕИСК насърчава Европейски енергиен диалог с участието на експерти, заинтересовани страни и политици от цяла Европа. Товавключва, по-специално, ежегодно изслушване относно годишния доклад за състоянието на енергийния съюз, с цел идеите и въпросите, формулирани от европейските граждани и организираното гражданско общество да достигнат до създателите на политиките на ЕС.
  • Членовете на ЕИСК организират публични изслушвания и конференции и участват активно във външни прояви, като например годишния Форум за енергийната инфраструктура, Европейския форум за ядрена енергия и Гражданския енергиен форум.