Образование и обучение

This page is also available in

Образованието и обучението са от първостепенно значение за бъдещето на Европа. Ето защо ЕС избра за първи основен принцип на европейския стълб на социалните права „правото на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот“. Целта на образованието и обучението е преди всичко да подготвят бъдещите европейски граждани да осъзнаят своите отговорности в едно мултикултурно и приобщаващо общество, и да могат да допринесат за конкурентоспособността на европейската икономика. В общество, изправено пред необходимостта да реагира бързо на новите предизвикателства като повишеното използване на технологиите, което засяга всички работни места и сектори, ученето през целия живот се превърна в нов приоритет, тъй като може да даде възможност на работодателите и работниците да реагират успешно на реалностите на пазара, а на безработните – да повишат квалификациите си или да се преквалифицират, така че отново да станат част от работната сила. Това е особено ценно за хората от уязвимите социални групи като по-възрастните и нискоквалифицираните.

Отговорността за националните системи за образование и обучение е на държавите членки, докато ЕС разполага с компетентност да осъществява действия за подкрепа, координиране или допълване с инициативи като „Еразъм +“, която подкрепя широк кръг от проекти, както и Новата програма за умения, която помага на хората да намират качествени работни места и да подобрят перспективите си в живота.

В своите становища и информационни доклади по темата ЕИСК защити правото на хората на качествено образование, чиракуване и стажове, както и на равни шансове в един приобщаващ пазар на труда.